główna zawartość
artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zadaniu realizowanym pod nazwą: Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie

artykuł nr 2

Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie

artykuł nr 3

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 r.