główna zawartość
artykuł nr 1

Sołectwa i sołtysi

Bugaj – Antopol

 

Urszula Kaczmarczyk

Dmenin

Andrzej Czubaj

 

Feliksów

Ewelina Tomala

 

Florentynów

Elżbieta  Szafran

 

Gosławice

Przemysław Jędrzejczyk

Józefów

Zofia Staniec

 

Klizin

 

Sławomir Pająk

Kodrąb

 

Dorota Kubicz

Konradów

Katarzyna  Jankowska

 

Kuźnica

Marcin Augustyniak

 

Lipowczyce

Sławomir Filikowski

Łagiewniki

Ewa Marchewka

Rzejowice

Izabela Berska

 

Smotryszów

 

Krzysztof Pikiel

Widawka

 

Waldemar Kosiński

Wola Malowana

Zbigniew Jasnos

Zakrzew

Wojciech Florkiewicz

 

Zapolice

Tadeusz Podsiadły

 

Żencin

Elżbieta Suwart

artykuł nr 2

 

UCHWAŁA  NR  XIII/83/04

RADY  GMINY  KODRĄB

z dnia 12lutego 2004r.

       w sprawie uchwalenia statutu jednostek pomocniczych.

       Na podstawie art.18 ust.2 pkt 7, art.35 , art.36  art.48 ust.1 w związku z art.40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591;

z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 ; z 2003r.Nr 80, poz.717,Nr 162,poz.1568 ) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami  Rada  Gminy Kodrąb uchwala, co następuje :

 

                § 1. Uchwala statuty jednostek pomocniczych Gminy Kodrąb w brzmieniu załączników  do niniejszej uchwały dla poszczególnych sołectw ;

   

   1) Bugaj – Antopol                                      -  zał. Nr  1 ;

   2) Dmenin                                                    -  zał. Nr  2 ;

   3) Feliksów                                                  -  zał. Nr  3 ;

   4) Florentynów                                            -  zał. Nr  4 ;

   5) Gosławice                                               -  zał. Nr  5 ;

   6) Józefów                                                   -  zał. Nr  6 ;

   7) Kodrąb                                                   -  zał. Nr  7 ;

   8) Konradów                                               -  zał. Nr  8 ;

   9) Kuźnica                                                   -  zał. Nr  9 ;

  10) Klizin                                                      -  zał. Nr 10 ;

  11) Lipowczyce                                            -  zał. Nr 11;

  12) Łagiewniki                                              -  zał. Nr 12 ;

  13) Rzejowice                                               -  zał. Nr 13;

  14) Widawka                                                -  zał. Nr 14 ;

  15) Wola Malowana                                     -  zał. Nr 15 ;

  16) Smotryszów                                            -  zał. Nr 16 ;

  17) Zakrzew                                                 -  zał. Nr 17 ;

  18) Zapolice                                                 -  zał. Nr 18 ;  

  19) Żencin                                                    -  zał. Nr 19 ;

 

               

                § 2. Skreśla się § 2 w uchwałach od Nr V/22/90 do Nr V/40/90  Rady Gminy Kodrąb z dnia 31 grudnia 1990r.

 

                § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

                § 4. Uchwała  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 

                                                                    Przewodniczący

                                                                    Rady Gminy Kodrąb

                                                                    mgr inż. Marek  Krężlewski

 

Dostępne kategorie:
Opinie i budżet