główna zawartość
artykuł nr 1

Inspektor ds wymiaru podatku i opłat B.Parada oś.majątkowe za rok 2006

artykuł nr 2

Inspektor ds wymiaru podatku i opłat B.Parada oś.majątkowe za rok 2005

OŚWIADCZENIE   MAJĄTKOWE

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta1.

 

Kodrąb , dnia 28.04.2006 r.

 

Uwaga:

1.      osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2.      Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”

3.      Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego małżeńską wspólnością majątkową.

4.      Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i zagranicą

5.      Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6.      W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

 

CZĘŚĆ A

 

Ja, niżej podpisana Barbara Parada

Urodzona 31.10.1955 r.  w  Zabłocie

Urząd Gminy Kodrąb- inspektor

 

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz.679, z 1998r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999r. Nr 49, poz. 483, z 2000r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) zgodnie z art. 24h. tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

 

I.

Zasoby pieniężne:

-         środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy

-         środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:  nie dotyczy

-         papiery wartościowe: ................ na kwotę: nie dotyczy

II.

1.      Dom o powierzchni 230 m2, o wartości: 200.000 zł. tytuł prawny: własność

2.      Mieszkanie o powierzchni: ….. m2, o wartości: .......... tytuł prawny: ..............nie dotyczy

3.      Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ..............., powierzchnia:........

o wartości: ..................

rodzaj zabudowy: ................

tytuł prawny: ......................

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:.......

4.      Inne nieruchomości:

powierzchnia: 200 m2 pow. użytkowej budynku mieszkalnego 

o wartości: 160.000 zł.

tytuł prawny: współwłasność małżeńska

 

III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta udziałów:

nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż10% udziałów w spółce:.......................

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....................

 

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce: .................

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: ............

 

V.

Nabyłam (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu -  należy podać opis mienia i datę nabycia , od kogo – nie dotyczy

 

 

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):  nie dotyczy

-         osobiście:………

-         wspólnie z innymi osobami: ................

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...................

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

-         osobiście: ....................

-         wspólnie z innymi osobami: ................

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...................

 

VII.

1.      W spółkach handlowych(nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

-         jestem członkiem zarządu (od kiedy): ..................

-         jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .....................

-         jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...................

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......................

2.      W spółdzielniach: nie dotyczy

-         jestem członkiem zarządu (od kiedy): ..................

-         jestem członkiem rady nadzorcze3j (od kiedy): .....................

-         jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...................

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......................

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy

-         jestem członkiem zarządu (od kiedy): ..................

-         jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .....................

-         jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...................

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......................

 

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: dochód ze stosunku pracy-

-31.484.30 zł.

 

IX.

Składniki mienia ruchomego powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):  nie dotyczy

 

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem, w jakiej wysokości): nie dotyczy

 

CZĘŚĆ B

Informacje niejawne

 

Powyższe oświadczenie składam świadoma, iż na podstawie art. 233§1Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

 

 

Kodrąb dnia 28.04.2006r.

                                                                                              Barbara Parada1 Niepotrzebne skreślić

2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego

3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych

artykuł nr 3

Inspektor ds wymiaru podatku i opłat B.Parada oś.majątkowe za rok 2004

 

OŚWIADCZENIE   MAJĄTKOWE

 

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta1.

 

Kodrąb,  dnia 28 kwietnia 2005r.

 

Uwaga:

1.      osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2.      Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”

3.      Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego małżeńską wspólnością majątkową.

4.      Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i zagranicą

5.      Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6.      W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

 

 

CZĘŚĆ A

 

Ja, niżej podpisana  Barbara Parada  zd.  Bugajczyk

Urodzona 31 października 1955r. w Zabłociu

Urząd Gminy Kodrąb - Inspektor

 

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz.679, z 1998r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999r. Nr 49, poz. 483, z 2000r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) zgodnie z art. 24h. tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

 

I.

Zasoby pieniężne:

-         środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ............. nie dotyczy

-         środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ...............nie dotyczy

-         papiery wartościowe: ..........nie dotyczy  na kwotę: ....................

 

II.

1.      Dom o powierzchni: 230 m2, o wartości: 200 tys. tytuł prawny: własność

2.      Mieszkanie o powierzchni: ......... m2, o wartości: .......... tytuł prawny: ..............

3.      Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ..............., powierzchnia:........

o wartości: ..................

rodzaj zabudowy: ................

tytuł prawny: ......................

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:.......

4.      Inne nieruchomości:

powierzchnia: 200 m2  powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego

o wartości: 160 tys. Zł.

tytuł prawny: współwłasność małżeńska

 

III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta udziałów:

.............................. nie dotyczy.

udziały te stanowią pakiet większy niż10% udziałów w spółce:.......................

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....................

 

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta akcji:

................... nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce: .................

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: ............

 

V.

Nabyłam (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu -  należy podać opis mienia i datę nabycia , od kogo ..................... nie dotyczy

 

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności) ........ nie dotyczy

-         osobiście: ............

-         wspólnie z innymi osobami: ................

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...................

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ...............nie dotyczy

-         osobiście: ....................

-         wspólnie z innymi osobami: ................

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...................

VII.

1.      W spółkach handlowych(nazwa, siedziba spółki): ........... nie dotyczy

-         jestem członkiem zarządu (od kiedy): ..................

-         jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .....................

-         jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...................

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......................

2.      W spółdzielniach: ................ nie dotyczy.

-         jestem członkiem zarządu (od kiedy): ..................

-         jestem członkiem rady nadzorcze3j (od kiedy): .....................

-         jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...................

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......................

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: .................. nie dotyczy.

-         jestem członkiem zarządu (od kiedy): ..................

-         jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .....................

-         jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...................

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......................

 

VIII.

Inne  dochody  osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z   podaniem  kwot  uzyskiwanych  z  każdego  tytułu:……..

Dochód ze stosunku pracy – 30 979,80 zł.

Dochód z umowy zlecenia -  1 401,60 zł.

Dochód z innych źródeł – 580,00 zł.

 

IX.

Składniki mienia ruchomego powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): .................. nie dotyczy

 

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem, w jakiej wysokości): .......... nie dotyczy

 

CZĘŚĆ B

INFORMACJE NIEJAWNE

 

Powyższe oświadczenie składam świadoma, iż na podstawie art. 233§1Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

 

 

Kodrąb dnia 28 kwietnia 2005r.

Parada Barbara

 

 

 1 Niepotrzebne skreślić

2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego

3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych

artykuł nr 4

Inspektor ds wymiaru podatku i opłat B.Parada oś.majątkowe za rok 2003

OŚWIADCZENIE   MAJĄTKOWE

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta1.

Kodrąb,  dnia 30 kwietnia 2004 .

Uwaga:

1.      osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2.      Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”

3.      Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego małżeńską wspólnością majątkową.

4.      Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i zagranicą

5.      Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6.      W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisana  Barbara Parada  zd.  Bugajczyk

Urodzona 31 października 1955r. w Zabłociu

Urząd Gminy Kodrąb - Inspektor

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz.679, z 1998r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999r. Nr 49, poz. 483, z 2000r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) zgodnie z art. 24h. tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:

-         środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ............. nie dotyczy

-         środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ....................

-         papiery wartościowe: ................ na kwotę: ....................

II.

1.      Dom o powierzchni: 230 m2, o wartości: 200 tys. tytuł prawny: darowizna

2.      Mieszkanie o powierzchni: ......... m2, o wartości: .......... tytuł prawny: ..............

3.      Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ..............., powierzchnia:........

o wartości: ..................

rodzaj zabudowy: ................

tytuł prawny: ......................

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:.......

4.      Inne nieruchomości:

powierzchnia: 200 m2  powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego

o wartości: 160 tys.

tytuł prawny: wspólnota małżeńska

III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta udziałów:

.............................. nie dotyczy.

udziały te stanowią pakiet większy niż10% udziałów w spółce:.......................

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....................

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta akcji:

................... nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce: .................

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: ............

V.

Nabyłam (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu -  należy podać opis mienia i datę nabycia , od kogo ..................... nie dotyczy

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności) ........ nie dotyczy

-         osobiście: ............

-         wspólnie z innymi osobami: ................

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...................

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ........................

-         osobiście: ....................

-         wspólnie z innymi osobami: ................

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...................

VII.

1.      W spółkach handlowych(nazwa, siedziba spółki): ........... nie dotyczy

-         jestem członkiem zarządu (od kiedy): ..................

-         jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .....................

-         jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...................

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......................

2.      W spółdzielniach: ................ nie dotyczy.

-         jestem członkiem zarządu (od kiedy): ..................

-         jestem członkiem rady nadzorcze3j (od kiedy): .....................

-         jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...................

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......................

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: .................. nie dotyczy.

-         jestem członkiem zarządu (od kiedy): ..................

-         jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .....................

-         jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...................

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......................

VIII.

Inne  dochody  osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z   podaniem  kwot  uzyskiwanych  z  każdego  tytułu:  z  tytułu  zatrudnienia 24 841 zł netto

IX.

Składniki mienia ruchomego powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): .................. nie dotyczy

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem, w jakiej wysokości): .......... nie dotyczy

CZĘŚĆ B

INFORMACJE NIEJAWNE

Powyższe oświadczenie składam świadoma, iż na podstawie art. 233§1Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

 

 

Kodrąb dnia 30 kwietnia 2004r.

Parada Barbara

 

 

 1 Niepotrzebne skreślić

2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego

3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

artykuł nr 5

Oświadczenie majątkowe za 2003 rok Inspektora ds wymiaru podatku i opłat - B.Parada

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWEwójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta1.Kodrąb, dnia 30 kwietnia 2004 .Uwaga:1.osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.2.Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy” 3.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego małżeńską wspólnością majątkową.4.Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i zagranicą5.Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.6.W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.CZĘŚĆ AJa, niżej podpisana Barbara Parada zd. BugajczykUrodzona 31 października 1955r. w Zabłociu Urząd Gminy Kodrąb - InspektorPo zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz.679, z 1998r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999r. Nr 49, poz. 483, z 2000r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) zgodnie z art. 24h. tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:I.Zasoby pieniężne:-środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ............. nie dotyczy-środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: .................... -papiery wartościowe: ................ na kwotę: .................... II.1.Dom o powierzchni: 230 m2, o wartości: 200 tys. tytuł prawny: darowizna2.Mieszkanie o powierzchni: ......... m2, o wartości: .......... tytuł prawny: ..............3.Gospodarstwo rolne:rodzaj gospodarstwa: ..............., powierzchnia:........o wartości: ..................rodzaj zabudowy: ................tytuł prawny: ......................Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:.......4.Inne nieruchomości:powierzchnia: 200 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnegoo wartości: 160 tys.tytuł prawny: wspólnota małżeńskaIII.Posiadam udziały w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta udziałów: .............................. nie dotyczy.udziały te stanowią pakiet większy niż10% udziałów w spółce:.......................Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....................IV.Posiadam akcje w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta akcji: ................... nie dotyczyakcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce: .................Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: ............V. Nabyłam (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia , od kogo ..................... nie dotyczyVI. 1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności) ........ nie dotyczy-osobiście: ............-wspólnie z innymi osobami: ................Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...................2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ........................-osobiście: ....................-wspólnie z innymi osobami: ................Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...................VII.1.W spółkach handlowych(nazwa, siedziba spółki): ........... nie dotyczy-jestem członkiem zarządu (od kiedy): ..................-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .....................-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...................Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......................2.W spółdzielniach: ................ nie dotyczy.-jestem członkiem zarządu (od kiedy): ..................-jestem członkiem rady nadzorcze3j (od kiedy): .....................-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...................Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......................3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: .................. nie dotyczy.-jestem członkiem zarządu (od kiedy): ..................-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .....................-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...................Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......................VIII.Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: z tytułu zatrudnienia 24 841 zł nettoIX.Składniki mienia ruchomego powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): .................. nie dotyczyX.Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem, w jakiej wysokości): .......... nie dotyczyCZĘŚĆ BINFORMACJE NIEJAWNEPowyższe oświadczenie składam świadoma, iż na podstawie art. 233§1Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.Kodrąb dnia 30 kwietnia 2004r.Parada Barbara