główna zawartość
artykuł nr 1

Kierownik USC E.Markiewicz oś.majątkowe za rok 2007

Oświadczenie majątkowe zawarte jest w załączniku.
artykuł nr 2

Kierownik USC A.Hurko oś.majątkowe za rok 2006

artykuł nr 3

Kierownik USC A.Hurko oś.majątkowe za rok 2005

OŚWIADCZENIE   MAJĄTKOWE

 

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta1.

 

Kodrąb ,  dnia 25.04.2006 r.

 

Uwaga:

1.      osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2.      Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”

3.      Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego małżeńską wspólnością majątkową.

4.      Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i zagranicą

5.      Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6.      W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

 

CZĘŚĆ A

 

Ja, niżej podpisany(a) Anna Hurko  zd. Kowalczyk

Urodzony 07.05.1947 r.  w Borki

Urząd Gminy Kodrąb – Kierownik USC

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz.679, z 1998r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999r. Nr 49, poz. 483, z 2000r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) zgodnie z art. 24h. tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

 

I.

Zasoby pieniężne:

-         środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 30.000 zł.

-         środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

-         papiery wartościowe: nie dotyczy

       na kwotę: ....................

II.

1.      Dom o powierzchni 110 m2, o wartości:120.000zł.  tytuł prawny: akt własności

2.      Mieszkanie o powierzchni: …………m2, o wartości: .......... tytuł prawny: ..............nie dotyczy

3.      Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ogóln-użytk., powierzchnia: 3.26 ha

o wartości: 3.500 zł.

rodzaj zabudowy: zagrodowa-dom + budynek gospod.

tytuł prawny: akt własności

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: z posiadanego gosp. nie osiągnęłam w ub. r. żadnego dochodu

4.      Inne nieruchomości:

powierzchnia: nie dotyczy 

o wartości: ..............

tytuł prawny:.............

 

III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta udziałów:

-nie dotyczy

 udziały te stanowią pakiet większy niż10% udziałów w spółce:.......................

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....................

 

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta akcji:

-nie dotyczy ,

akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce: .................

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: ............

 

V.

Nabyłam (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu -  należy podać opis mienia i datę nabycia , od kogo .....

-nie dotyczy

 

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności) : nie dotyczy

-         osobiście: ............

-         wspólnie z innymi osobami: ................

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...................

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

-         osobiście: ....................

-         wspólnie z innymi osobami: ................

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...................

 

VII.

1.      W spółkach handlowych(nazwa, siedziba spółki):  nie dotyczy

-         jestem członkiem zarządu (od kiedy): ..................

-         jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .....................

-         jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...................

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......................

2.      W spółdzielniach: nie dotyczy

-         jestem członkiem zarządu (od kiedy): ..................

-         jestem członkiem rady nadzorcze3j (od kiedy): .....................

-         jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...................

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......................

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy

-         jestem członkiem zarządu (od kiedy): ..................

-         jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .....................

-         jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...................

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......................

 

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

Z tyt. zatrudn. w UG Kodrąb uzyskany dochód brutto w 2005 r.- 37864.20 zł.

Z tyt. pob. emerytury uzyskany dochód brutto w 2005 r. 23093.24  zł.

 

IX.

Składniki mienia ruchomego powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):

samochód osobowy

CITROEN „Xsara” 1.4i- rok prod.1998 r.

pojemność silnika-1400

o wartości 15.000 zł.

 

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem, w jakiej wysokości): nie dotyczy

 

CZĘŚĆ B

Informacje niejawne

 

Powyższe oświadczenie składam świadoma, iż na podstawie art. 233§1Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

 

 

Kodrąb dnia 25.04.2006.

 1 Niepotrzebne skreślić

2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego

3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych

artykuł nr 4

Kierownik USC A.Hurko oś.majątkowe za rok 2004

 

OŚWIADCZENIE   MAJĄTKOWE

 

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta1.

 

Kodrąb,  dnia 22 kwietnia2005r .

 

Uwaga:

1.      osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2.      Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”

3.      Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego małżeńską wspólnością majątkową.

4.      Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i zagranicą

5.      Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6.      W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

 

 

CZĘŚĆ A

 

Ja, niżej podpisana  Anna Hurko zd. Kowalczyk

Urodzona 7 maja 1947 w Borkach

Urząd Gminy Kodrąb – Kierownik USC

 

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz.679, z 1998r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999r. Nr 49, poz. 483, z 2000r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) zgodnie z art. 24h. tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

 

I.

Zasoby pieniężne:

-         środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 30.000,00 zł

-         środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ....................

-         papiery wartościowe: ................ na kwotę: ....................

 

II.

1.      Dom o powierzchni: 110 m2, o wartości: 120 tys. tytuł prawny: akt własności

2.      Mieszkanie o powierzchni: ......-  m2, o wartości: .......-  tytuł prawny: ..........-

3.      Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ogólno-użytkowe, powierzchnia: 3,26 ha

o wartości: 3.500,00 zł

rodzaj zabudowy: zagrodowa (dom i budynek gospodarczy)

tytuł prawny: akt własności

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: z posiadanego gospodarstwa  nie osiągnęłam w ub. roku żadnych dochodów

4.      Inne nieruchomości: nie dotyczy

powierzchnia: ..................

o wartości: ...................

tytuł prawny: ....................

 

III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta udziałów:

.............................. nie dotyczy.

udziały te stanowią pakiet większy niż10% udziałów w spółce:.......................

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....................

 

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta akcji:

................... nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce: .................

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: ............

 

V.

Nabyłam (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu -  należy podać opis mienia i datę nabycia , od kogo ..................... nie dotyczy

 

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności) ........ nie dotyczy

-         osobiście: ............

-         wspólnie z innymi osobami: ................

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...................

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ........................

-         osobiście: ................nie dotyczy

-         wspólnie z innymi osobami: ...........nie doyczy

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..........nie dotyczy

VII.

1.      W spółkach handlowych(nazwa, siedziba spółki): ........... nie dotyczy

-         jestem członkiem zarządu (od kiedy): ..................

-         jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .....................

-         jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...................

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......................

2.      W spółdzielniach: ................ nie dotyczy.

-         jestem członkiem zarządu (od kiedy): ..................

-         jestem członkiem rady nadzorcze3j (od kiedy): .....................

-         jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...................

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......................

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: .................. nie dotyczy.

-         jestem członkiem zarządu (od kiedy): ..................

-         jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .....................

-         jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...................

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......................

 

VIII.

Inne  dochody  osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z  podaniem  kwot  uzyskiwanych  z  każdego  tytułu:……

Z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Gminy Kodrąb Odrąb roku 2004, uzyskany dochód

Brutto – 44 414,50 zł.

 

IX.

Składniki mienia ruchomego powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):  samochód osobowy CITROEN „Xsara” 1,4i  - rok produkcji 1998, pojemność silnika 1400

 

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem, w jakiej wysokości): .......... nie dotyczy

 

CZĘŚĆ B

INFORMACJE NIEJAWNE

 

Powyższe oświadczenie składam świadoma, iż na podstawie art. 233§1Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

 

 

Kodrąb dnia22 kwietnia 2005r.

Anna Hurko

 

 1 Niepotrzebne skreślić

2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego

3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych

artykuł nr 5

Kierownik USC A.Hurko oś.majątkowe za rok 2003

OŚWIADCZENIE   MAJĄTKOWE

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta1.

Kodrąb,  dnia 27 kwietnia2004r .

Uwaga:

1.      osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2.      Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”

3.      Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego małżeńską wspólnością majątkową.

4.      Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i zagranicą

5.      Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6.      W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisana  Anna Hurko zd. Kowalczyk

Urodzona 7 maja 1947 w Borkach

Urząd Gminy Kodrąb – Kierownik USC

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz.679, z 1998r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999r. Nr 49, poz. 483, z 2000r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) zgodnie z art. 24h. tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:

-         środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 30.000,00 zł

-         środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ....................

-         papiery wartościowe: ................ na kwotę: ....................

II.

1.      Dom o powierzchni: 110 m2, o wartości: 120 tys. tytuł prawny: własność

2.      Mieszkanie o powierzchni: ......... m2, o wartości: .......... tytuł prawny: ..............

3.      Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ogólno-użytkowe, powierzchnia: 3,26 ha

o wartości: 3.500,00 zł

rodzaj zabudowy: zagrodowa (dom i budynek gospodarczy)

tytuł prawny: własność

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: z posiadanego gospod. roln. nie osiągnęłam w ub. roku żadnych dochodów

4.      Inne nieruchomości: nie dotyczy

powierzchnia: ..................

o wartości: ...................

tytuł prawny: ....................

III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta udziałów:

.............................. nie dotyczy.

udziały te stanowią pakiet większy niż10% udziałów w spółce:.......................

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....................

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta akcji:

................... nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce: .................

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: ............

V.

Nabyłam (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu -  należy podać opis mienia i datę nabycia , od kogo ..................... nie dotyczy

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności) ........ nie dotyczy

-         osobiście: ............

-         wspólnie z innymi osobami: ................

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...................

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ........................

-         osobiście: ....................

-         wspólnie z innymi osobami: ................

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...................

VII.

1.      W spółkach handlowych(nazwa, siedziba spółki): ........... nie dotyczy

-         jestem członkiem zarządu (od kiedy): ..................

-         jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .....................

-         jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...................

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......................

2.      W spółdzielniach: ................ nie dotyczy.

-         jestem członkiem zarządu (od kiedy): ..................

-         jestem członkiem rady nadzorcze3j (od kiedy): .....................

-         jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...................

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......................

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: .................. nie dotyczy.

-         jestem członkiem zarządu (od kiedy): ..................

-         jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .....................

-         jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...................

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......................

VIII.

Inne  dochody  osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z  podaniem  kwot  uzyskiwanych  z  każdego  tytułu:  z  tytułu  zatrudnienia 54.650,98 zł

IX.

Składniki mienia ruchomego powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):  samochód osobowy CITROEN „Xsara” 1,4i  - rok produkcji 1998

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem, w jakiej wysokości): .......... nie dotyczy

CZĘŚĆ B

INFORMACJE NIEJAWNE

Powyższe oświadczenie składam świadoma, iż na podstawie art. 233§1Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

 

 

Kodrąb dnia27 kwietnia 2004r.

Anna Hurko

 

 1 Niepotrzebne skreślić

2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego

3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych