główna zawartość
artykuł nr 1

Zwrot podatku akcyzowego

obrazek
artykuł nr 2

Zwrot podatku akcyzowego

1)  Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien :

  • w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r.  złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Kodrąb, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
     
  • w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Kodrąb, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r.

2)  Limit zwrotu podatku w 2019 r. na 1 ha użytków rolnych wynosić będzie: 100,00 zł (100 l x 1,00zł)* ilość ha użytków rolnych.

Na jeden ha użytków rolnych przysługuje 100l oleju napędowego, zaś zwrot w/w podatku akcyzowego wynosi 1,00zł do 1l oleju napędowego

Dodatkowy limit przysługuje producentom posiadającym duże jednostki bydła w roku poprzedzającym rok składania wniosku o zwrot podatku akcyzowego i wynosi on 30,00zł

(30,00zł x1,00zł x średnia roczna liczba dużych jednostek bydła będąca w posiadaniu producenta rolnego)

3)  Pieniądze wypłacane będą w terminach: 

  3 - 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie 

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy
podany we wniosku.

UWAGA!

Producenci rolni mogą występować do kierownika Biura Powiatowego ARiMR o wydanie dokumentu zawierającego informacje o liczbie DJP bydła

Załączniki:
Wzór wniosku akcyza 2019 871.24 KB
artykuł nr 3

Nowa stawka zwrotu podatku akcyzowego

Rada Ministrów zdecydowała o zwiększeniu stawki zwrotu w 2016 r. producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego z 0,95 zł/l do 1,00 zł/l.

Podwyższenie stawki umożliwi zwrot w 2016 roku producentom rolnym 86,00 zł na każdy hektar użytków rolnych.

Nie ulegają zmianie terminy składania wniosków:

  • od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. producenci rolni powinni złożyć  odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia
    2016 r.,
  • od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. producenci rolni powinni złożyć  wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2016 r. wynosi:

86,00 zł* ilość ha użytków rolnych

Dotacje wypłacane będą w 2016 r. w terminach:

  • 1 - 30 kwietnia 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
  • 1 - 31 października 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

artykuł nr 4

Procedury ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego