główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja


Uchwały dotyczące budżetu znajdują się w zakładce Prawo Lokalne --> Uchwały -->2011 rok :


- UCHWAŁA NR XIII/101/11 RADY GMINY KODRĄB z dnia 29 grudnia 2011 roku
- UCHWAŁA NR XIII/98/11 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 grudnia 2011 roku
- UCHWAŁA NR XII/94/11 RADY GMINY KODRĄB z dnia 12 grudnia 2011 roku
- UCHWAŁA NR XI/83/11  RADY GMINY KODRĄB  z dnia 30 listopada 2011 roku
- UCHWAŁA NR X/76/11 RADY GMINY KODRĄB z dnia 26 października 2011 roku
- UCHWAŁA NR  IX/66/11 RADY GMINY KODRĄB z dnia 31 sierpnia 2011 roku
- UCHWAŁA NR VIII/58/11 RADY GMINY KODRĄB z dnia 29 czerwca 2011 roku
- UCHWAŁA NR VII/49/11 RADY GMINY KODRĄB z dnia  02 czerwca 2011 roku
- UCHWAŁA NR VI/42/11 RADY GMINY KODRĄB z dnia 23 maja 2011 roku

 

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR V/34/11

UCHWAŁA NR  V/34/11
RADY GMINY KODRĄB
z dnia  31 marca 20
11 roku

  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2011 rok
 
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i pkt 9 lit. c oraz lit. d, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238 , poz. 1578, Nr 257 , poz.1726) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
 
§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 79.561,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 291.087,54 zł i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 30.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 15.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 4. Plan przychodów i rozchodów po zmianach przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 5. Budżet gminy po zmianie wynosi :  
 
   dochody 11.626.911,28 zł
  w tym:
  dochody bieżące   10.985.740,00 zł
 dochody majątkowe   641.171,28 zł
 
  wydatki   14.174.140,26 zł
  w tym:
 wydatki bieżące   10.614.881,54 zł
  wydatki majątkowe 3.559.258,72 zł 
 
§ 6.
Deficyt budżetu gminy po zmianach wynosi 2.547.228,98 zł.

§ 7. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą:
1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.623.330,53 zł;
2 2) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 742.371,91 zł;
3) przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 181.526,54 zł.
 
§ 8. Ustala się limity na:

1) zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczonych na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.623.330,53 zł;

2) zobowiązania przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.159.629,28 zł;

3) zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie  742.371,91 zł;

4) występujący w ciągu roku   przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 200.000,00 zł;

5) koszty obsługi długu publicznego do kwoty 80.000,00 zł.
 
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

 

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR IV/23/11 RADY GMINY KODRĄB Z DNIA 10 LUTEGO 2011 ROKU

 

UCHWAŁA NR IV/ 23/11
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 10 lutego 2011 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kodrąb na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i pkt 9 lit. c oraz lit. d, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet gminy na rok budżetowy 2011.
§ 2. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 11.538.341,28 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 641.171,28 zł oraz dochody bieżące w kwocie 10.897.170,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 13.904.043,72 zł , w tym wydatki majątkowe w kwocie 3.544.258,72 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 10.359.785,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 2.365.702,44 zł.

§ 5. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą:
1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.623.330,53 zł;
2)przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 742.371,91 zł.
§ 6. Ustala się plan nakładów na inwestycje gminne realizowane w roku budżetowym w kwocie 3.544.258,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 7. Ustala się limity na :
1) zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczonych na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.623.330,53 zł;
2)zobowiązania przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.159.629,28 zł;
3)zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 742.371,91 zł;
4)występujący w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 200.000,00 zł;
5)koszty obsługi długu publicznego do kwoty 80.000,00 zł.
§ 8.1. Ustala się kwotę przychodów w kwocie 3.525.331,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się kwotę rozchodów związanych ze spłatą zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.159.629,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 9. 1. Dochody ustalone w § 2 obejmują dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie w drodze ustawy w kwocie 1.720.051,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki ustalone w § 3 obejmują wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie w drodze ustawy w kwocie 1.720.051,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się plan finansowy – dochód z realizacji zadań zleconych, który podlega przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 11.372,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków dla samorządowego zakładu budżetowego p. n. Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb
1)przychody 2.350. 000,00 zł , w tym:
- dotacja z budżetu gminy 80.000,00 zł ,
2) wydatki 2.350.000,00 zł ;
zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§ 12. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.
§ 13. Ustala się plan wydatków na Fundusz Sołecki na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.
§ 14. 1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 77.000,00 zł, które przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
§ 15. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 30.000,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 28.487,00 zł.
§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy Kodrąb do:
1)zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty 200.000,00 zł;
2)zaciągania długu oraz do spłaty zobowiązań Gminy do wysokości ustalonej w uchwale budżetowej;
3)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
4)dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesuwaniu środków między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
5)do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej.
6)do przekazywania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej.
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

 

obrazek