główna zawartość
artykuł nr 1

 

UCHWAŁA NR XXXVII/195/09
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 29 grudnia 2009 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kodrąb na 2010 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i pkt 9 lit. c oraz lit. d, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102,poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420) i art. 165, art. 166, art. 184, art. 188, art.195 ust.2 i art.198 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 169, poz.1420, Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz.1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 72, poz.619, Nr 79, poz.666, Nr 62, poz. 504) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:


§ 1. Uchwala się budżet gminy na rok budżetowy 2010.

§ 2. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości zł 11.264.140, w tym dochody majątkowe w kwocie zł. 970.700 oraz dochody bieżące w kwocie zł. 10.293.440, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości zł 12.764.140 w tym wydatki majątkowe w kwocie zł. 3.000.403 oraz wydatki bieżące w kwocie zł.9.763.737 , zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie zł 1.500.000.

§ 5. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie zł 1.500.000.

§ 6.1. Ustala się kwotę przychodów w kwocie zł 2.400.984 , zgodnie z załącznikiem
Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się kwotę rozchodów związanych ze spłatą zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie zł 900.984 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się limity dla :

1) zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczonych na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie zł 1.500.000 ;
2)zobowiązań przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie zł 900.984;

3)występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty zł 200.000 ;
4) kosztów obsługi długu publicznego do kwoty zł. 80.000 .

§ 8. 1. Ustala się plan nakładów na inwestycje gminne realizowane w roku budżetowym w kwocie zł 3.000.403 , zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się limit wydatków związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Prognozę długu na 31 grudnia 2010 roku i lata następne przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10.1.Dochody ustalone w § 2 obejmują dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie w drodze ustawy w kwocie zł 1.533.962 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki ustalone w § 3 obejmują wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie w drodze ustawy w kwocie zł 1.533.962 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się plan finansowy – dochód z realizacji zadań zleconych, który podlega przekazaniu do budżetu państwa w kwocie zł 11.204, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie zł 20.000, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb z tytułu dopłaty do wody na cele socjalno-bytowe dla gospodarstw domowych posiadających wodomierze i do ścieków pochodzących z gospodarstw domowych zł 80.000.

§ 13. Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego p.n. Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb
Przychody zł 2.100.000 w tym: dotacja z budżetu gminyzł 80.000, wydatki zł 2.100.000,
zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 14. Ustala się kwotę dotacji dla Samorządowej Instytucji Kultury – Publicznej Biblioteki w Kodrębie w kwocie zł. 70.000 zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 15. Ustala się plan wydatków na Fundusz Sołecki na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 16. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie zł 75.000, które przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

§ 17. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie zł 30.000 oraz rezerwę celową w kwocie zł. 5.000.

§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy Kodrąb do:

1)zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty zł 200.000;
2)zaciągania długu oraz do spłaty zobowiązań Gminy do wysokości ustalonej w uchwale budżetowej ;
3)zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków określonych w wieloletnim programie inwestycyjnym do kwoty zł. 13.997.180;
4)dokonywania przeniesień planu wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, które nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku budżetowym zadań inwestycyjnych oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego;
5)zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym , do wysokości kwot ujętych w planie budżetu na rok następny;
6)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
7)dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami;
8)do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej.

§ 19. Wójt Gminy przedstawi Radzie Gminy:

1)informację z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2010r. – wg szczegółowości budżetu zawartej w niniejszej uchwale w terminie do 31 sierpnia 2010r.;
2)informację o wykonaniu w pierwszym półroczu 2010r. planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kodrębie i Samorządowej Instytucji Kultury Publicznej Biblioteki w Kodrębie - w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez Kierownika, z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych) w terminie do 31 sierpnia 2010r.;
3)sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2010 – wg szczegółowości budżetu zawartej w niniejszej uchwale w terminie do 20 marca 2011r. i sprawozdanie roczne Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kodrębie i Samorządowej Instytucji Kultury Publicznej Biblioteki w Kodrębie- w szczegółowości nie mniejszej od planu przyjętego przez Kierownika z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań, (w tym zobowiązań wymagalnych) .

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Marek Krężlewski

Jednolity identyfikator aktu znajdującego się w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym:

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2010/41/318