główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XXIII.136.08

 

UCHWAŁA NR XXIII.136.08

RADY GMINY KODRĄB

 z dnia 30 grudnia 2008 roku

 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kodrąb na  2009 rok.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i pkt 9 lit. c oraz lit. d, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.  Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr  80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102,poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr  172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111) i art. 165, art. 166, art. 184, art. 188, art.195 ust.2 i  art.198  ust 2  ustawy z  dnia  30 czerwca  2005r.  o finansach publicznych ( Dz. U.  Nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 169, poz.1420, Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr  249, poz. 1832; z 2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560; z 2008r. Nr 180, poz. 1112) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

 

  § 1. Uchwala się budżet gminy na rok budżetowy 2009.

 

  § 2. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości  zł 10.437.776, w tym dochody majątkowe w kwocie zł. 60.600 oraz dochody bieżące w kwocie zł. 10.377.176  zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

  § 3. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości  zł 11.737.776, w tym wydatki majątkowe w kwocie  zł. 2.382.043 oraz wydatki bieżące w kwocie zł. 9.355.733  zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie   1.300.000.

§ 5. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie  1.300.000.

 

  § 6.1. Ustala się kwotę przychodów w kwocie  zł 2.082.971 zgodnie z załącznikiem

Nr 3 do niniejszej uchwały.

   

2. Ustala się kwotę  rozchodów  związanych ze spłatą zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek  w kwocie  zł 782.971 zgodnie z załącznikiem  Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 7.  Ustala się  limity dla :

   zobowiązań  z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczonych na  finansowanie planowanego deficytu  budżetu gminy w kwocie zł 1.300.000;

  zobowiązań przeznaczonych na spłatę wcześniej  zaciągniętych kredytów i pożyczek  w kwocie    782.971;

  występującego  w  ciągu  roku   przejściowego  deficytu budżetu  gminy do kwoty

  zł 200.000;

  - kosztów obsługi długu publicznego do kwoty zł. 80.000;

 

 

  § 8. 1.  Ustala się plan nakładów na inwestycje gminne realizowane w roku  budżetowym w kwocie   2.382.043  zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

  2. Ustala się limit wydatków związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§   9. Prognozę długu na 31 grudnia 2009 roku i lata następne przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

 

§ 10. 1. Dochody ustalone w § 2 obejmują dochody związane z realizacją zadań  zleconych gminie w drodze ustawy w kwocie  zł 1.558.391 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

 

2. Wydatki ustalone w  § 3  obejmują  wydatki  związane z realizacją zadań zleconych  gminie w drodze ustawy w kwocie zł 1.558.391 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

 

  3. Ustala się plan finansowy – dochód z realizacji zadań zleconych, który podlega przekazaniu do budżetu państwa w kwocie   17.504 zgodnie z  załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

 

§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie  zł 20.000 zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

 

  § 12. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb z tytułu dopłaty do  wody  na cele socjalno-bytowe dla gospodarstw domowych posiadających wodomierze  i do ścieków  pochodzących z gospodarstw domowych   80.000.

 

    § 13. Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego p.n. Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb

 

Przychody   1.800.000

w tym: dotacja z budżetu gminy   80.000

wydatki   1.800.000

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

 

  § 14. Ustala się kwotę dotacji dla Samorządowej Instytucji Kultury – Publicznej Biblioteki w Kodrębie w kwocie zł. 70.000 zgodnie z załącznikiem Nr 12.

 

§ 15. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie zł 70.000, które  przeznacza się na wydatki związane z realizacją  zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

§  16. Ustala się rezerwę  ogólną w kwocie  zł 30.000 oraz rezerwę celową w kwocie zł. 5.000.

 

 

 

§ 17.  Upoważnia się Wójta Gminy Kodrąb do:

 

  zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty zł 200.000;

  zaciągania długu oraz do spłaty zobowiązań Gminy do wysokości ustalonej w uchwale budżetowej ;

  zaciągania zobowiązań  na finansowanie  wydatków określonych w wieloletnim programie inwestycyjnym do kwoty zł. 5.632.119;

  dokonywania przeniesień planu wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach  działu, które nie spowodują  całkowitego  odstąpienia od finansowania w danym roku budżetowym  zadań inwestycyjnych oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego:

  zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym , do wysokości kwot ujętych w planie  budżetu  na rok następny;

  lokowania  wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych  bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;

  dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami;

  do przekazywania kierownikom  jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania  przeniesień w planie  wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej.

 

  §  18. Wójt Gminy przedstawi Radzie Gminy  :

 

1.   informację z wykonania budżetu gminy  za pierwsze półrocze 2009r. – wg  szczegółowości budżetu zawartej w niniejszej uchwale w terminie do 31 sierpnia 2009r.;

2.   informację o wykonaniu w pierwszym półroczu 2009r.  planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kodrębie i Samorządowej Instytucji Kultury Publicznej Biblioteki w Kodrębie - w szczegółowości  odpowiadającej planom przyjętym przez Kierownika, z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych)  w terminie do 31 sierpnia 2009r.

3.   sprawozdanie  roczne  z wykonania budżetu  gminy za rok 2009 – wg  szczegółowości budżetu zawartej  w niniejszej uchwale w terminie do 20 marca 2010r. i sprawozdanie roczne  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kodrębie i Samorządowej Instytucji Kultury Publicznej Biblioteki w Kodrębie-  w szczegółowości nie mniejszej od planu przyjętego przez Kierownika z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań, (w tym zobowiązań  wymagalnych) .

 

  § 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

  § 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

 

  Przewodniczący

  Rady Gminy Kodrąb

 

  mgr inż. Marek Krężlewski

 Jednolity identyfikator aktu znajdującego się w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym:http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2009/181/1664

 

Załączniki:
Załącznik Nr.1 182.50 KB
Załącznik Nr.2 278.00 KB
Załącznik Nr.3 39.00 KB
Załącznik Nr.4 99.50 KB
Załącznik Nr.5 234.00 KB
Załącznik Nr.6 53.50 KB
Załącznik Nr.7 38.00 KB
Załącznik Nr.8 51.50 KB
Załącznik Nr.9 35.00 KB
Załącznik Nr.10 23.50 KB
Załącznik Nr.11 33.50 KB
Załącznik Nr.12 28.50 KB
artykuł nr 2

UCHWAŁA NR XXIII.135.08

http-equiv="Content-Type" />

   

 

 

  UCHWAŁA  NR XXIII.135.08

RADY  GMINY  KODRĄB

  z dnia  30 grudnia  2008 r.

 

 

w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego.

 

 

  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.c ,art.58 ust.1 ustawy z dnia

08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591: z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 ; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz.128,  Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111)  i art. 82 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz. 1420 ; z 2006r. Nr 45, poz.319 , Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560; z 2008r. Nr 180, poz. 1112)  Rada Gminy Kodrąb  uchwala, co następuje:

 

 

  § 1. 1.Postanawia się  zaciągnąć  kredyt bankowy długoterminowy  w kwocie zł 150.000 na finansowanie  planowanego deficytu  w budżecie gminy na   2009 rok związanego  z przebudową drogi gminnej w Teodorowie Małym dł. 2,5 km  z terminem  spłaty do 31 grudnia 2010 roku.

 

  2. Upoważnia się  Wójta Gminy Kodrąb do podejmowania wszelkich czynności formalno -  prawnych związanych z zawarciem umowy  kredytu.

 

§ 2. 1. Kredyt zostanie spłacony z dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

2. Do czasu spłaty kredytu będzie on uwzględniany w budżetach gminy w przyszłych latach.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR XXIII.134.08

http-equiv="Content-Type" />

   

 

 

  UCHWAŁA  NR XXIII.134.08

RADY  GMINY  KODRĄB

z dnia  30 grudnia  2008 r.

 

 

w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego

 

 

  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.c ,art.58 ust.1 ustawy z dnia

08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591: z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 ; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz.128,  Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111)  i art. 82 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz. 1420 ; z 2006r. Nr 45, poz.319 , Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560; z 2008r. Nr 180, poz. 1112)  Rada Gminy Kodrąb  uchwala, co następuje:

 

 

  § 1. 1.Postanawia się  zaciągnąć  kredyt bankowy długoterminowy  w kwocie zł 100.000 na finansowanie  planowanego deficytu  w budżecie gminy na   2009 rok związanego  z przebudową drogi gminnej w Józefowie Południowym  dł. 1,5 km  z terminem  spłaty do 31 grudnia 2010 roku.

 

  2. Upoważnia się  Wójta Gminy Kodrąb do podejmowania wszelkich czynności formalno -  prawnych związanych z zawarciem umowy  kredytu.

 

§ 2. 1. Kredyt zostanie spłacony z dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.

2. Do czasu spłaty kredytu będzie on uwzględniany w budżetach gminy w przyszłych latach.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR XXIII.133.08

http-equiv="Content-Type" />

 

 

 

  UCHWAŁA  NR XXIII.133.08

  RADY  GMINY  KODRĄB

z dnia  30 grudnia  2008 r.

 

 

w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego

 

 

  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.c ,art.58 ust.1 ustawy z dnia

08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591: z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 ; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz.128,  Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111)  i art. 82 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz. 1420 ; z 2006r. Nr 45, poz.319 , Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560; z 2008r. Nr 180, poz. 1112)  Rada Gminy Kodrąb  uchwala, co następuje:

 

 

  § 1. 1.Postanawia się  zaciągnąć  kredyt bankowy długoterminowy  w kwocie zł 150.000 na finansowanie  planowanego deficytu  w budżecie gminy na   2009 rok związanego  z budową kanalizacji sanitarnej w Wólce Pytowskiej dł. 1,2 km  z   terminem  spłaty do 31 grudnia 2010 roku.

 

  2. Upoważnia się  Wójta Gminy Kodrąb do podejmowania wszelkich czynności formalno -  prawnych związanych z zawarciem umowy  kredytu.

 

§ 2. 1. Kredyt zostanie spłacony z dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

2. Do czasu spłaty kredytu będzie on uwzględniany w budżetach gminy w przyszłych latach.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR XXIII.132.08

http-equiv="Content-Type" />

 

 

 

  UCHWAŁA  NR XXIII.132.08

 RADY  GMINY  KODRĄB

z dnia  30 grudnia  2008 r.

 

 

w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego

 

 

  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.c ,art.58 ust.1 ustawy z dnia

08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591: z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 ; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz.128,  Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111)  i art. 82 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz. 1420 ; z 2006r. Nr 45, poz.319 , Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560; z 2008r. Nr 180, poz. 1112)  Rada Gminy Kodrąb  uchwala, co następuje:

 

 

  § 1. 1.Postanawia się  zaciągnąć  kredyt bankowy długoterminowy  w kwocie zł 250.000 na finansowanie  planowanego deficytu  w budżecie gminy na   2009 rok związanego  z przebudową sieci wodociągowej w Dmeninie  z   terminem  spłaty do 31 grudnia 2010 roku.

 

  2. Upoważnia się  Wójta Gminy Kodrąb do podejmowania wszelkich czynności formalno -  prawnych związanych z zawarciem umowy  kredytu.

 

§ 2. 1. Kredyt zostanie spłacony z dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

2. Do czasu spłaty kredytu będzie on uwzględniany w budżetach gminy w przyszłych latach.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.