główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały z 2004 roku

UCHWAŁA NR XIII / 81 /04

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 12 lutego 2004r.

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Woli Malowanej.

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 u stawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ) oraz art. 59 ust 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496; z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320; z 2001r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615; z 2002r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683; z 2003r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

         § 1. Zamierza się dokonać likwidacji Szkoły Podstawowej w Woli Malowanej wraz z oddziałem przedszkolnym, planowanej z dniem 31.08.2004r.

         § 2. Uczniowie uczęszczający do w/w szkoły będą mieć zapewnioną naukę w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Kodrębie oraz bezpłatny dowóz.

         § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

         § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XIII/ 85 /04

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 12 lutego 2004r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji ds. Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Kodrąb na 2004 rok.

         Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ) Rady Gminy Kodrąb uchwala co następuje:

         § 1. Przyjąć plan pracy na 2004 rok Komisji ds. Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Kodrąb w wersji przedstawionej w załączniku do niniejszej uchwały.

         § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XIII / 87 /04

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 12 lutego 2004 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Kodrąb na 2004 rok.

         Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ) Rady Gminy Kodrąb, co następuje:

         § 1. Przyjąć plan pracy na 2004 rok Komisji ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Kodrąb w wersji przedstawionej w załączniku do niniejszej uchwały.

         § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XIII / 89 /04

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 12 lutego 2004r.

w sprawie odpłatnego nabycia praw użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków znajdujących się na tych gruntach

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 ppkt a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

         § 1. Nabyć odpłatnie od kopalni Surowców Mineralnych  „KOSMIN”   Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 5 prawo użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, położonych w obrębie geodezyjnym Kodrąb o pow. 18,32 ha, oznaczonych w ewidencji gruntów nr działek: 740/1, 740/2, 694/1, 694/2, 692/1, 692/2, 688, 689, 686 i w obrębie Zakrzew Wielki o pow. 1,54 ha, oznaczonych w ewidencji gruntów nr działek: 26/2, 27/2, 27/4, 28/4, 28/4, 28/2, 29/2, 29/4, 31/2, 31/4, 31/5, 33/2, 33/4, 30/4, 32/2, 32/4, 32/5 wraz z prawem własności budynków znajdujących się na przedmiotowych gruntach.

         § 2. Upoważnić Wójta Gminy Kodrąb do przeprowadzenia uzgodnień negocjacji odnośnie ceny za w/w nieruchomości i zawarcia stosownego aktu notarialnego.

         § 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

         § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XIV / 91/04

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 30 marca 2004r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na pokrycie części wydatków inwestycyjnych związanych z PO SAPARD.

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. C , art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568 ) i art. 48 ust. 1 pkt 2, art. 49, art. 50 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

         § 1.1. Wyrazić zgodę na zaciągnięcie przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 137.000 zł na pokrycie części wydatków inwestycyjnych na budowę drogi w miejscowości Gembartówka, związanych z PO SAPARD.

               2. Upoważnić Wójta Gminy Kodrąb do dokonania odpowiednich czynności prawnych związanych z zaciągnięciem kredytu.

 

         § 2.1.Kredyt zostanie spłacony z dochodów uzyskanych z następujących źródeł:

subwencja ogólna                                       - 4.247.228 zł

podatek dochodowy od osób fizycznych   -     743.573 zł

dochody własne                                          - 1.023.181 zł

              2. Do czasu spłaty kredytu będzie on uwzględniany w budżetach gminy w przyszłych latach.

 

         § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

         § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XIV/ 93 /04

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 30 marca 2004r.

w sprawie uchylenia Nr XII/79/03 Rady Gminy Kodrąb z dnia 31.12.2003r. w sprawie wydatków budżetowych gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 983, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 130 ust. 2 i3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz. 1851) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

         § 1. Uchwala się w całości uchwałę Nr XII/79/03 Rady Gminy Kodrąb z dnia 31 grudnia 2003r. w sprawie wydatków budżetowych gminy, które w 2003r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XIV / 96 / 04

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 30 marca 2004r.

w sprawie przeznaczenia nieruchomości zbudowanej stanowiące mienie komunalne do wydzierżawienia

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr4 162, poz. 1568 ) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543; z 2001r. Nr 129, poz. 1447, Nr 1541800; z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 127, Nr 240, poz. 2058; z 2003r. Nr 1, poz. 15 )  oraz  stosownie  do  wniosku  Regionalnego  Centrum  Pomocy  Bliźniemu Stowarzyszenia  MONAR – MARKOT z siedzibą w Działoszynie z dnia 09 lutego 2004r. Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

         § 1. Przeznacza się do wynajęcia na czas nie określony, w formie bez przetargowej nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kodrąb, położoną w obrębie geodezyjnym Klizin I, oznaczoną w ewidencji gruntów Nr 419/2 o pow. 2,42 ha wraz z zabudowaniami znajdującymi się na przedmiotowej działce Regionalnemu Centrum Pomocy Bliźniemu Stowarzyszenia MONAR-MARKOT z siedzibą w Działoszynie, na utworzenie domu dla ludzi niepełnosprawnych, bezdomnych, samotnym matkom.

         § 2.1. Zobowiązuje się Stowarzyszenie do wykonania adaptacji budynku oraz zagospodarowania terenu na własny koszt.

               2. Z tytułu najmu przedmiotowej nieruchomości ustala się czynsz:

1.     za  budynki  w  wysokości  określonej  w  uchwale                        Nr XXIX/192/2001 Rady Gminy Kodrąb z dnia 28.12.2001r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kodrąb na lata 2002 – 2006,

2.     za grunty zgodnie z  uchwałą  Zarządu  Gminy  Nr 51/2002  z dnia 22.01.2002r. z płacenia którego zwalnia się  RCPBSM-M z siedzibą z Działoszynie na okres 10 lat.

§ 3. Wykonanie uchwały oraz zawarcie umowy najmu powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

         § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XVI / 103 / 04

RADY GMINY KODRĄB

Z dnia 29 czerwca 2004r.

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

         Na podstawie ust. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 ) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004r. Nr 19, poz. 717 Nr 93 poz. 890 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

         § 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę zł 363.164 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

         § 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę zł 363.164 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

         § 3. Budżet po zmianie wynosi:

dochody    -    6.645.147

wydatki     -    7.471.292

         § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

         § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XVI / 105/ 04

REDY GMINY KODRĄB

z dnia 29 czerwca 2004r.

w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, art. 58 ust. 1 u stawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 ) i art. 48 ust. 1 pkt 2, art. 49, art.50 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 717, Nr 93, poz. 890 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

         § 1.1. Postanawia zaciągnąć kredyt bankowy długoterminowy do kwoty 300.000 zł na wydatki oświaty z terminem spłaty do 31 grudnia 2005r.

                2. Upoważnić Wójta Gminy Kodrąb do dokonania odpowiednich czynności prawnych związanych z zaciągnięciem kredytu.

 

         § 2.1. Kredyt zostanie spłacony z dochodów uzyskanych z następujących źródeł: subwencja ogólna, podatek dochodowy od osób fizycznych.

               2. Do czasu spłaty kredytu będzie on uwzględniany w budżetach gminy w przyszłych latach.

 

         § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

         § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XVI / 107/ 04

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 29 czerwca 2004r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kodrąb do ustalenia cen i opłat za usługi komunalne

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 ) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20  grudnia  1996 r.  o  gospodarce  komunalnej  (  Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770; z 1998r. Nr 106, poz. 668; z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 199, poz. 1937, Nr 96, poz. 874 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

         § 1. Upoważnia się Wójta Gminy Kodrąb do:

1.     Określanie sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego.

2.     Ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej, jednostek samorządu terytorialnego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XIII/ 84 /04

RADY  GMINY  KODRĄB

z dnia 12 lutego 2004 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji ds. Budżetu i Inwestycji Rady Gminy Kodrąb na 2004 rok.

         Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) Rada Gminy Kodrąb uchwala co następuje:

§ 1. Przyjąć plan pracy na 2004 rok Komisji ds. Budżetu i Inwestycji Rady Gminy Kodrąb w wersji przedstawionej w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XIII / 86 / 04

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 12 lutego 2004r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kodrąb na 2004 rok.

         Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

         § 1. Przyjąć plan pracy na 2004 rok Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kodrąb w wersji przedstawionej w załączniku do niniejszej uchwały.

         § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały

Nr XIII/86/04

Rady Gminy Kodrąb

z dnia 12 lutego 2004r.

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY W KODRĘBIE NA ROK 2004

1.     Przygotowanie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Kodrąb na 2004r.

2.     Przygotowanie opinii dotyczącej wykonania rocznego planu finansowego oraz sformułowanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium.

3.     Kontrola wydatków rzeczowych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kodrąb.

4.     Kontrola Zakładu Gospodarki Komunalnej – ze szczegółowym uwzględnieniem:

-         zgodności podejmowanych działań z zapisami statutowymi,

-         procedur zakupu i sprzedaży składników majątkowych,

-         ewidencji składników majątkowych,

-         prawidłowości w wydawaniu przyznanej dotacji,

-         celowości dokonywanych zakupów,

5.     Monitorowanie realizacji budżetu oraz gromadzenie danych na temat tej realizacji.

6.     Analiza informacji przedstawionej przez Wójta o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze – w terminie 30 dni od jego otrzymania.

7.     Analiza opinii i innych aktów podejmowanych przez RIO oraz innych sprawozdań urzędowo przedkładanych do GUS.

8.     Analiza protokołów pokontrolnych sporządzanych przez organy do tego upoważnione ( Państwowa Inspekcja Pracy, Stacja Sanitarno-epidemiologiczna, Straż pożarna i inne).

Terminy realizacji ww. zadań będą zgodne z wymogami prawa – w szczególności zadań związanych z realizacją procedury absolutoryjnej. Ponadto – w przypadku zadań zleconych przez Radę Gminy – zgodnie z oczekiwaniami zleceniodawcy. Realizacja zadań ( z inicjatywy Komisji Rewizyjnej ) odbywa się będzie systematycznie w czasie całego roku.

                                     UCHWAŁA NR XIII /88 /04

RADY GMINY KODRĄB

Z dnia 12 lutego 2004 r.

W sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2004 rok.

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1217, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tj. Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167 poz. 1372; z 2003r. Nr 80, poz.719, Nr 122, poz. 1143 ) Rady Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

         § 1. Przyjąć gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2004 rok w wersji przedstawionej w załączniku do niniejszej uchwały.

         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb i Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik douchwały 

Nr XIII/88/04

Rady Gminy Kodrąb

z dnia 12 lutego 2004r.

G M I N N Y   P R O G R A M

 

P R O F I L A K T Y K I    I   R O Z W I Ą Z Y W A N I A

 

P R O B L E M Ó W    A L K O H O L O W Y C H

 

O R A Z   N A R K O M A N I I   W   G M I N I E    K O D R Ą B

 

W    2 0 0 4 R O K U

 

 

 

 

1.     Uzależnienie od alkoholu jest chorobą podstępną, która rozpoczyna i rozwija się bez wiedzy chorego. Uszkadza funkcjonowanie człowieka w sferze psychologicznej, społecznej i duchowej.

2.     W zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Kodrąb w 2004 roku planuje się zgodnie z ustawą z dnia 26.10.1982r. oraz z późniejszymi zmianami o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzić działalność profilaktyczną wśród młodzieży i dorosłych z uwzględnieniem pięciu podstawowych zadań wynikających z ustawy oraz problemów uzależnień występujących na terenie gminy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Podstawowe zadania

Sposób realizacji przyjętych zadań

Planowane koszty w zł

Odpowiedzialny

Uwagi

1

2

3

4

5

1.zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu

 

-         adaptacja budynku byłej szkoły w Lipowczycach na Ośrodek Rehabilitacyjno – Rekreacyjny dla osób uzależnionych,

-         prowadzenie punktu informacyjnego w gminie dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin,

-         zawieranie porozumień w zakresie działań terapeutycznych w placówkach odwykowych na terenie powiatu oraz ich dofinansowanie,

-         dofinansowanie zajęć w placówkach odwykowych dla osób uzależnionych,

-         wspieranie finansowe osób korzystających z terapii w odpowiednich placówkach,

-         sfinansowanie niezbędnych szkoleń, spotkań specjalistycznych w zakresie pracy z osobami uzależnionymi,

-         edukacja wśród dorosłych w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień – odczyt,

-         zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych

 

30000

100

500

1000

400

600

700

800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pełnomocnik

Czł. Komisji

Wójt Gminy

Komisja

Komisja

Komisja

Komisja

Dyr. Szkół

Pedagog szkol.

Pełnomocnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Udzielanie rodzinom, w których występuje problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej

 

-         organizowanie spotkań z psychologiem, prawnikiem, lekarzem poświęconych przemocy w rodzinie,

-         szkolenia członków Komisji w Centrum Szkolenia,

-         organizowanie szkoleń w zakresie wprowadzania nowych procedur interwencji wobec przemocy domowej,

-          organizowanie spotkań z Policją w zakresie podejmowanych działań dotyczących uzależnień (Niebieska Karta),

-         współpraca z pedagogiem szkolnym, organizacjami samorządowymi i młodzieżowymi w myśl hasła „Nie bądź obojętnym świadkiem” oraz kościołem.

-         współpraca z GOPS i Policją.

-         dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych w powiecie prowadzących działalność na rzecz naszej gminy w zakresie przemocy i uzależnień.

-         współpraca z Przychodniami Przeciwalkoholowymi w Radomsku,

-         zakup materiałów informacyjnych ( broszur, ulotek, itp.)

 

900

1500

500

          900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyr. Szkół

Pedagog szkol.

Przew. Komisji

Pełnomocnik

Wójt, Komisja

Komisja

Komisja

Komisja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dorosłych i dzieci.

 

 

 

- pomoc finansowa w realizacji na terenie szkół, świetlic                 programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, a także dla ich rodziców np. „Spójrz inaczej”, „Wybierz sport a nie    alkohol”, „Jak żyć z ludźmi” itp.

-         dofinansowanie prowadzonych zajęć edukacyjnych na obozach, wycieczkach, itp.

-         pomoc finansowa dla dzieci z rodzin patologicznych w organizowaniu wypoczynku,

-         zbieranie informacji do „Banku danych” w zakresie uzależnień (ankiety, wywiady, gazetki, konkursy),

-         promocja Gminnego Programu wśród społeczności lokalnej,

-         wspieranie finansowe organizowanych imprez sportowych – szkolnych i młodzieżowych pod hasłem „Wybierz sport a nie alkohol” ,

-         uczenie wczesnego rozpoznawania sygnałów na „picie alkoholu”,

-         współpraca z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień,

-         rozwijanie działalności edukacyjnej – odczyty, filmy itp.

-         opracowanie i bieżąca aktualizacja obszarów patogennych w gminie.   

 

 

 

700

2000

5000

3000

300

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt

Komisja

Komisja

Komisja

Pedagog szkol.

Kier. świetlic

Komisja

Dyr. szkół

Kier. świetlic

Pedagog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

-         dofinansowanie podejmowanych przez instytucje oraz     stowarzyszenia działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz rehabilitacja osób uzależnionych i współ-uzależnionych,

-          dofinansowanie szkoleń specjalistycznych z dziedziny profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla przedstawicieli instytucji i stowarzyszeń pozarządowych np. KGW itp.

-         zakup materiałów do realizacji programu realizowanego przez organizacje pozarządowe w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

500

200

600

 

 

 

 

 

 

Komisja

Komisja

Komisja

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Kontrola przestrzegania obrotu napojami alkoholowymi

-         kontroli podlegają wszystkie podmioty prowadzące sprzedaż i w miejscu sprzedaży,

-         przeprowadzenie odpowiednich czynności wyjaśniających, zmierzających do ustalenia osób dopuszczających się naruszania przepisów zabraniających reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz zabraniających sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom, których zachowanie wskazuje że znajdują się w stanie nietrzeźwości, osobom do 18 lat, na kredyt lub pod zastaw,

-         powołanie zespołu ds. kontroli zgodności prowadzonej sprzedaży napojów alkoholowych z ważnym zezwoleniem, przestrzeganie warunków i zasad sprzedaży określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i uchwały Rady Gminy o zasadach usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zgodności oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

-         Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych,

-         Opiniowanie podań na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

Komisja

Komisja

Wójt

Komisja

Wójt, Komisja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Zasady wynagradzania członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 

-         dla członka (pełnomocnika) Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala się wynagrodzenie w wysokości 146,00 zł miesięcznie,

-         dla pozostałych członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala się wynagrodzenie w wysokości 100,00 zł za udział w posiedzeniu Komisji.

1752

6000

 

 

 

 

 

 

 

 


Niezbędnym warunkiem do realizacji  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są finanse, które jednoznacznie określa ustawa, a mianowicie: dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu mogą być wykorzystane jedynie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zadania w ramach Gminnego Programu mogą być również realizowane z dotacji celowych z województwa, a także z zapisów, darowizn i innych wpływów od osób prawnych i fizycznych. Jednym z podstawowych warunków realizacji przyjętego Programu jest właściwa współpraca sojuszników w działaniach profilaktycznych na terenie Gminy Kodrąb.

P L A N   F I N A N S O W Y

K O M S J I   DS.   R O Z W I Ą Z Y W A N I A  

P R O B L E M Ó W

A L K O H O L O W Y C H   N A   R O K   2 0 0 4 R O K

- Planowane przychody za wydanie koncesji alkoholowych       - 58.609,00

-  Rozchody wynikające z programu na 2004 rok                        - 58.452,00

- Suma pozostała do rozliczenia                                                   -      157,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XVI / 106 / 04

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 29 czerwca 2004r.

 

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków

 

         Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142,  poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, NR 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 ) oraz art. 24 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zapatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72, poz. 747; z 2002r. Nr 113, poz. 984; z 2004r. Nr 96, poz. 959 ) Rada Gminy Kodrąb na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

         § 1. Zatwierdza się taryfę obowiązującą na terenie Gminy Kodrąb za zbiorowe odprowadzanie ścieków w brzmieniu jak niżej:

1.     Opłata za ścieki bytowe wynosi:

4,11 zł netto za 1m3 + obowiązujący podatek VAT.

2.     Ustala się dopłatę Urzędu Gminy w Kodrębie do ścieków pochodzących z gospodarstw domowych, szkół i przychodni zdrowia w wysokości:

1,21 zł netto za 1m3 + obowiązujący podatek VAT.

3.     Po uwzględnieniu dopłaty Urzędu Gminy w Kodrębie do ścieków pochodzących z gospodarstw domowych, szkół i przychodni zdrowia opłata za ścieki bytowe dla w/w wynosi:

2,90 zł netto za 1m3  +obowiązujący podatek VAT.

 

         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2004r.

 

UCHWAŁA NR XVI / 104 / 04

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 29 czerwca 2004r.

 

w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na pokrycie części wydatków inwestycyjnych związanych z PO SAPARD

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. C, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 ) i art. 48 ust. 1 pkt 2, art. 49, art. 50 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, NR 166 poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004r. Nr 19, poz. 717, Nr 93, poz. 890 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

         § 1.1. Postanawia zaciągnąć kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 137.000 zł na pokrycie części wydatków inwestycyjnych na budowę drogi w miejscowości Gembartówka, związanych z PO SAPARD.

                 2. Upoważnić Wójta gminy do dokonania odpowiednich czynności prawnych związanych z zaciągnięciem kredytu.

 

         § 2.1. Kredyt zostanie spłacony z dochodów uzyskanych z następujących źródeł: subwencja ogólna, podatek dochodowy od osób fizycznych.

               2. Do czasu spłaty kredytu będzie on uwzględniany w budżecie gminy w przyszłych latach.

 

         § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

         § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UCHWAŁA NR XV / 98 / 04

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 29 kwietnia 2004r.

 

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

 

         Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr62, poz. 558; Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,  Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 24 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  ( Dz. U. Nr 72, poz. 747; z 2002r. Nr 113, poz. 984 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

         § 1. Zatwierdza się taryfy obowiązujące na terenie Gminy Kodrąb za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w brzmieniu jak niżej:

1.     woda na cele socjalno-bytowe gospodarstw domowych posiadających wodomierze za 1 m3 – 1,25 zł + obowiązujący podatek VAT;

2.     woda na cele socjalno-bytowe gospodarstw domowych nie posiadających wodomierzy za 1 m3 – 1,70 zł + obowiązujący podatek VAT;

3.     woda dla podmiotów gospodarczych za 1 m3  - 2,05 zł + obowiązujący podatek VAT;

4.     woda hurtowa za 1 m3 – 1,70 zł + obowiązujący podatek VAT.

 

§ 2. Zatwierdza   się   miesięczną   opłatę  stałą   w   wysokości   0,93     +  obowiązujący podatek VAT liczoną za każdy wodomierz główny.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

§ 4. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr VI/43/03 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 kwietnia 2003r.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2004r.

 

 

UCHWAŁA NR XIV / 95/ 04

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 30 marca 2004r.

 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przyłączenia ul. Guławskiej w miejscowości Płoszów do miejscowości Konradów w Gminie Kodrąb

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568), § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach ( Dz. U. Nr 86, poz. 943; z 2002 Nr 93, poz. 824) oraz stosownie do wniosku Rady Gminy Radomsko złożonego w dniu 8 stycznia 2004r. po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa Konradów Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

 

         § 1. Wyraża negatywną opinię co do możliwości przyłączenia do miejscowości Konradów, ul. Guławskiej w miejscowości Płoszów (była miejscowość Guławy) w granicach wskazanych we wniosku.

 

         § 2.  Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

         § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UCHWAŁA NR XIV / 90 /04

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 30 marca 2004r.

 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. C, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ) i art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 445, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

 

         § 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę długoterminową w wysokości 500.000 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy na rok 2004 na II etap budowy kanalizacji sanitarnej w Kodrębie.

 

         § 2. 1. pożyczka zostanie spłacona z dochodów gminy uzyskanych z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego w latach 2005 – 2007.

        2. Do czasu spłaty pożyczki będzie ona uwzględniana w budżetach gminy w przeszłych latach.

 

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Kodrąb na warunkach  określonych  w  § 1 i § 2 do podejmowania wszelkich czynności formalno – prawnych związanych z zawarciem umowy pożyczki.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

           

UCHWAŁA NR XIV/ 92 /04

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 30 marca 2004r.

 

w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. c, art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80m poz. 717, Nr 162, poz. 1568) i art. 48 ust. 1 pkt 2, art. 49, art. 50 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

 

         § 1.1. Wyrazić zgodę na zaciągnięcie przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego do kwoty 300.000 zł na wydatki oświaty z terminem spłaty do 31 grudnia 2005 r.

                2. Upoważnić Wójta Gminy Kodrąb do dokonania odpowiednich czynności prawnych  związanych z zaciągnięciem kredytu.

 

         § 2.1. Kredyt zostanie spłacony z dochodów uzyskanych z następujących źródeł:

subwencja ogólna                                       - 4.247.228 zł

podatek dochodowy od osób fizycznych    -   743.573 zł

dochody własne                                          - 1.023.181 zł

               2. Do czasu spłaty pożyczki będzie ona uwzględniana w budżetach gminy w przyszłych latach.

 

         § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

         § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:
Uchwała nr 107 20.50 KB
Uchwała nr 106 21.00 KB
Uchwała nr 105 21.00 KB
Uchwała nr 104 21.00 KB
Uchwała nr 103 20.50 KB
Uchwała nr 98 21.00 KB
Uchwała nr 96 22.00 KB
Uchwała 95 20.50 KB
Uchwała 93 20.00 KB
Uchwała nr 92 21.00 KB
Uchwała 91 21.50 KB
Uchwała nr 90 21.00 KB
Uchwała nr 89 21.00 KB
Uchwała nr 88 63.00 KB
Uchwała nr 87 23.00 KB
Uchwała nr 86 25.50 KB
Uchwała nr 85 27.50 KB
Uchwała nr 84 24.50 KB
Uchwała nr 81 21.00 KB