główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁA NR VIII / 59 / 03

UCHWAŁA NR VIII / 59 / 03

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 27 czerwca 2003r.

w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2003 rok.

          Na podstawie art.. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 )  oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tj. Dz. U. z 2002r. Nr 147,poz. 1231, Nr 167, poz. 1372; z 2003r. Nr 80, poz. 719 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

         § 1. Przyjąć gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2003 rok w wersji przedstawionej w załączniku do niniejszej uchwały.

         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb i Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

                                                                                 Załącznik do

uchwały Nr VIII/59/03

Rady Gminy Kodrąb

      z dnia 27 czerwca 2003r.

G M I N N Y   P R O G R A M

 

 

P R O F I L A K T Y K I    I    R O Z W I Ą Z Y W A N I A

P R O B L E M Ó W   A L K O H O L O W Y C H

O R A Z   N A R K O M A N I I   W   G M I N I E    K O D R Ą B

W   2 0 0 3   R O K U

 

1.     Uzależnienie od alkoholu jest chorobą podstępną, która rozpoczyna i rozwija się bez wiedzy chorego. Uszkadza funkcjonowanie człowieka w sferze psychologicznej, społecznej i duchowej.

2.     W zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Kodrąb w 2003 roku planuje się zgodnie z ustawą z dnia 26.10.1982r. oraz z późniejszymi zmianami o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzić działalność profilaktyczną wśród młodzieży i dorosłych z uwzględnieniem pięciu podstawowych zadań wynikających z ustawy oraz problemów uzależnień występujących na terenie gminy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Podstawowe zadania

Sposób realizacji przyjętych zadań

Planowane koszty w zł

Odpowiedzialny

Uwagi

1

2

3

4

5

1.zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu

 

-         prowadzenie punktu informacyjnego w gminie dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin,

-         zawieranie porozumień w zakresie działań terapeutycznych w placówkach odwykowych na terenie powiatu oraz ich dofinansowanie,

-         dofinansowanie zajęć w placówkach odwykowych dla osób uzależnionych,

-         wspieranie finansowe osób korzystających z terapii w odpowiednich placówkach,

-         sfinansowanie niezbędnych szkoleń, spotkań specjalistycznych w zakresie pracy z osobami uzależnionymi,

-         edukacja wśród dorosłych w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień – odczyt,

-         zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych

 

 

 

100

1.500

1.000

300

600

700

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pełnomocnik

Czł. Komisji

Wójt Gminy

Komisja

Komisja

Komisja

Komisja

Dyr. Szkół

Pedagog szkol.

Pełnomocnik

 

 

 

 

 

 

 

2. Udzielanie         rodzinom,             w  których występuje problemy                  alkoholowe       pomocy                                         psychospołecznej  i prawnej

 

-         organizowanie spotkań z psychologiem, prawnikiem, lekarzem poświęconych przemocy w rodzinie,

-         szkolenia członków Komisji w Centrum Szkolenia,

-         organizowanie szkoleń w zakresie wprowadzania nowych procedur interwencji wobec przemocy domowej,

-          organizowanie spotkań z Policją w zakresie podejmowanych działań dotyczących uzależnień (Niebieska Karta),

-         współpraca z pedagogiem szkolnym, organizacjami samorządowymi i młodzieżowymi w myśl hasła „Nie bądź obojętnym świadkiem”,

-         współpraca z GOPS i Policją.

-         dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych w powiecie prowadzących działalność na rzecz naszej gminy w zakresie przemocy i uzależnień.

-         współpraca z Przychodniami Przeciwalkoholowymi w Radomsku,

-         zakup materiałów informacyjnych ( broszur, ulotek, itp.)

 

 

 

900

1500

500

         

900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyr. Szkół

Pedagog szkol.

Przew. Komisji

Pełnomocnik

Wójt, Komisja

Komisja

Komisja

Komisja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dorosłych i dzieci.

 

 

 

- pomoc finansowa w realizacji na terenie szkół, świetlic                               programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, a także dla ich rodziców np. „Spójrz inaczej”, „Wybierz sport a nie    alkohol”, „Jak żyć z ludźmi” itp.

-         dofinansowanie prowadzonych zajęć edukacyjnych na obozach, wycieczkach, itp.

-         pomoc finansowa dla dzieci z rodzin patologicznych w organizowaniu wypoczynku,

-         zbieranie informacji do „Banku danych” w zakresie uzależnień (ankiety, wywiady, gazetki, konkursy),

-         promocja Gminnego Programu wśród społeczności lokalnej,

-         wspieranie finansowe organizowanych imprez sportowych – szkolnych i młodzieżowych pod hasłem „Wybierz sport a nie alkohol” ,

-         uczenie wczesnego rozpoznawania sygnałów na „picie alkoholu”,

-         współpraca z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień,

-         rozwijanie działalności edukacyjnej – odczyty, filmy itp.

-         opracowanie i bieżąca aktualizacja obszarów patogennych w gminie.   

 

 

 

 

 

600

10.000

15.000

2.500

300

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt

Komisja

Komisja

Komisja

Pedagog szkol.

Kier. świetlic

Komisja

Dyr. szkół

Kier. świetlic

Pedagog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

 

 

-         dofinansowanie podejmowanych przez instytucje oraz     stowarzyszenia działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz rehabilitacja osób uzależnionych i współ-uzależnionych,

-          dofinansowanie szkoleń specjalistycznych z dziedziny profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla przedstawicieli instytucji i stowarzyszeń pozarządowych np. KGW itp.

-         zakup materiałów do realizacji programu realizowanego przez organizacje pozarządowe w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 

500

200

400

 

 

 

 

 

 

 

Komisja

Komisja

Komisja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Kontrola przestrzegania obrotu napojami alkoholowymi

 

 

-         kontroli podlegają wszystkie podmioty prowadzące sprzedaż i w miejscu sprzedaży,

-         przeprowadzenie odpowiednich czynności wyjaśniających, zmierzających do ustalenia osób dopuszczających się naruszania przepisów zabraniających reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz zabraniających sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom, których zachowanie wskazuje że znajdują się w stanie nietrzeźwości, osobom do 18 lat, na kredyt lub pod zastaw,

-         powołanie zespołu ds. kontroli zgodności prowadzonej sprzedaży napojów alkoholowych z ważnym zezwoleniem, przestrzeganie warunków i zasad sprzedaży określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i uchwały Rady Gminy o zasadach usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zgodności oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

-         Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych,

 

 

Komisja

Komisja

Wójt

Komisja

Wójt, Komisja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Zasady wynagradzania członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 

-         dla pozostałych członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala się wynagrodzenie w wysokości 100,00 zł za udział w posiedzeniu Komisji.

6.000

 

 

 

 

Niezbędnym warunkiem do realizacji  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są finanse, które jednoznacznie określa ustawa, a mianowicie: dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu mogą być wykorzystane jedynie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zadania w ramach Gminnego Programu mogą być również realizowane z dotacji celowych z województwa, a także z zapisów, darowizn i innych wpływów od osób prawnych i fizycznych. Jednym z podstawowych warunków realizacji przyjętego Programu jest właściwa współpraca sojuszników w działaniach profilaktycznych na terenie Gminy Kodrąb.


 

 

 

 

 

P L A N   F I N A N S O W Y

K O M S J I   DS.   R O Z W I Ą Z Y W A N I A   P R O B L E M Ó W

A L K O H O L O W Y C H   N A   R O K   2 0 0 4 R O K

- Planowane przychody za wydanie koncesji alkoholowych       - 58.609,00

-  Rozchody wynikające z programu na 2004 rok                        - 45.500,00

- Suma pozostała do rozliczenia                                                   - 13.109,00

 

 

 


 

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR VIII / 56 / 03

UCHWAŁA NR VIII / 56 / 03

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 27 czerwca 2003r.

 

w sprawie zmian w budżecie na 2003 rok.

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

         § 1.1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę  zł 112.224,- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

               2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę zł 212.224,- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

         § 2.1. Zwiększa się nakłady inwestycyjne o kwotę zł 100.000,- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kodrębie o przepustowości na odc. 7,8 km ( I etap na odcinku 2,6 km ) ze środków pochodzących z umorzenia 50% pożyczki Nr 268/OW/P/2000 udzielonej przez WFOŚiGW na zadania: „Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Kodrębie o przepustowości 200 m3/d” i postanawia się kwotę zł 100.000,- pochodzącą z wymienionego wyżej umorzenia części pożyczki dokonanego w dniu 28.05.2003r. przez Radę Nadzorczą WFOŚiGW w Łodzi przeznaczyć w  całości na zadania wyżej wskazane – zgodnie z pismem z dnia 29.05.2003r. WF 3734/OW/335/03 WFOŚiGW w Łodzi stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

              2. Skreśla się z nakładów inwestycyjnych kwotę zł 25.000,- przeznaczoną na zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w Zakrzewie dł. 550 mb” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

         § 3. Zmniejsza się rozchody budżetu gminy o kwotę zł 100.000,- pochodzącą z umorzenia pożyczki przypadającej do spłaty w 2003 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

         § 4. Budżet po zmianie wynosi:

1.     dochody – zł 6.307.702

2.     wydatki – zł 6.591.483

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR VII / 54 / 03

UCHWAŁA NR VII / 54 / 03

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 15 maja 2003r.

 

 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok.

 

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

 

         § 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych z Dz. 758, Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 4810 o kwotę zł 15.000. Plan po zmianach wynosi zł 2.093.

 

         § 2. Zwiększa się plan wydatków w Dz. 900, Rozdz. 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 3030 o kwotę zł 15.000. Plan po zmianach wynosi zł 15.000.

 

         § 3. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

                                      dochody – zł 6.195.478

                                      wydatki – zł 6.688.259

 

         § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

         § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR VI / 53 /03

UCHWAŁA NR VI / 53 /03

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 29 kwietnia 2003r.

 

 

w sprawie ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy.

 

 

         Na podstawie § 2 ust. 2 i § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy ( Dz. U. Nr 66, poz. 800; z 2003r. Nr 33, poz. 280 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

 

         § 1. Ustala się, że dla przewodniczącego Rady Gminy polecenie wyjazdu służbowego podpisuje Wiceprzewodniczący Pani Teresa Starostecka.

 

         § 2. W przypadku polecenia przejazdu – podróży służbowej samochodem nie będącym własnością Gminy, ustala się maksymalną stawkę za 1 km przebiegu określoną rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością  pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 ).

 

         § 3. Stawka za 1 km przebiegu określona w § 3 ulega zmianom zgodnie z § 2 ust. 2 w/w rozporządzenia.

 

         § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

         § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR VI 52 / 03

UCHWAŁA NR VI 52 / 03

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 29 kwietnia 2003r.

 

 

w sprawie uchylenia uchwały Nr V/36/03 Rady Gminy Kodrąb z dnia 21 marca 2003r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/9/02 Rady Gminy.

 

 

         Na podstawie ust 25 ust. 4 i 8 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 )m Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

         § 1. Uchyla się uchwałę Nr V/36/03 Rady Gminy Kodrąb z dnia 21 marca 2003r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/9/02 Rady Gminy Kodrąb w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Kodrąb.

 

         § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.