główna zawartość
artykuł nr 1

Zaproszenie na sesję w dniu 10 lipca 2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zwołuję XI sesję nadzwyczajną Rady Gminy Kodrąb na wniosek Wójta Gminy Kodrąb.

Sesja odbędzie się w dniu 10 lipca 2019 r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

I.Otwarcie i stwierdzenie quorum.

II.Przedstawienie porządku obrad.

III.Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na własność Gminy Kodrąb;
 2. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie;
 3. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kodrąb.

IV.Zamknięcie XI sesji Rady Gminy Kodrąb.

artykuł nr 2

Zaproszenie na sesję w dniu 24 czerwca 2019 r.

Zgodnie ze Statutem Gminy Kodrąb zapraszam na X sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie  z następującym porządkiem  obrad:

I. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

II. Przedstawienie  porządku obrad.

III.Przedstawienie protokołu z IX sesji Rady Gminy Kodrąb.

IV.Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb  w okresie międzysesyjnym.

V.Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

VI.Raport o stanie Gminy Kodrąb za 2018 rok:

a)debata nad raportem o stanie Gminy Kodrąb za 2018 rok;

b)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kodrąb wotum zaufania.

VII.Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kodrąb za 2018 rok:

a)przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok – podjęcie stosownej uchwały;

b)odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kodrąb o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kodrąb;

c)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu Wójta Gminy Kodrąb z wykonania budżetu za 2018 rok oraz opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kodrąb o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy;

d)głosowanie uchwały w sprawie  udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kodrąb.

VIII.Podjęcie uchwał:

1)w sprawie uchylenia uchwały Nr III/12/18 Rady Gminy Kodrąb z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;

2)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2019 – 2027;

3)w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na  2019 rok;

4)w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kodrębie za 2018 rok.

IX.Sprawy różne i wolne wnioski.

X.Zamknięcie X sesji Rady Gminy Kodrąb.

 

artykuł nr 3

Zaproszenie na sesję w dniu 31 maja 2019 r.

obrazek
artykuł nr 4

Zaproszenie na sesję nadzwyczajną w dniu 14 maja 2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zwołuję VIII sesję nadzwyczajną Rady Gminy Kodrąb na wniosek Wójta Gminy Kodrąb.

Sesja odbędzie się w dniu 14 maja 2019 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

I.Otwarcie i stwierdzenie quorum.

II.Przedstawienie porządku obrad.

III.Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie zmiany uchwały nr VI/49/19 Rady Gminy Kodrąb z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zaciągnięcia przez gminę Kodrąb pożyczki długoterminowej
  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;
 2. w sprawie zmiany uchwały nr VI/50/19 Rady Gminy Kodrąb z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zaciągnięcia przez gminę Kodrąb pożyczki długoterminowej
  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;
 3. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego;
 4. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego;
 5. w sprawie przekazania środków finansowych z budżetu gminy Kodrąb na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
  z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Przedborzu;
 6. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2019 – 2027;
 7. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na2019 rok;
 8. w sprawie przyjęcia zadania z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Kodrąb;
 9. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kodrębie.

IV.Zamknięcie VIII sesji Rady Gminy Kodrąb.

artykuł nr 5

Zaproszenie na sesję w dniu 22 marca 2019 r.

Zgodnie ze Statutem Gminy Kodrąb zapraszam na VII sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 22 marca 2019 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Kodrębie z następującym porządkiem  obrad:

I.Otwarcie i stwierdzenie quorum.

II.Przedstawienie  porządku obrad.

III.Przedstawienie protokołu z VI sesji Rady Gminy Kodrąb.

IV.Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb  w okresie międzysesyjnym.

V.Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

VI.Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Kodrąb z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok  2018.

VII.Sprawozdanie z działalności  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodrębie za 2018 rok.

VIII.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie Gminy Kodrąb za 2018 rok.

IX.Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Kodrąb na lata 2013-2018
w roku 2018.

X.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kodrębie w 2018 roku.

XI.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kodrąb w 2018 roku.

XII.Podjęcie uchwał:

1)w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego;

2)w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego;

3)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2019 – 2027;

4)w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2019 rok;

5)w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Kodrąb;

6) w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Kodrąb;

7)w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kodrąb w 2019 roku”;

8)w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bugaj – Antopol;

9)w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dmenin;

10)w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Feliksów;

11)w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Florentynów;

12)w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gosławice;

13)w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Józefów;

14)w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Klizin;

15)w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kodrąb;

16)w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Konradów;

17)w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kuźnica;

18)w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipowczyce;

19)w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łagiewniki;

20)w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rzejowice;

21)w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Smotryszów;

22)w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Widawka;

23)w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Malowana;

24)w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zakrzew;

25)w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zapolice;

26)w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żencin;

27)w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków autobusowych na drodze powiatowej
nr 3925E w miejscowości Dmenin.

XIII.Sprawy różne i wolne wnioski.

XIV.Zamknięcie VII sesji Rady Gminy Kodrąb.