główna zawartość
artykuł nr 1

Zaproszenie na sesję, która odbędzie się 12 lutego 2020 r. o godz. 9.00

Zgodnie ze Statutem Gminy Kodrąb zapraszam na XVIII sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 12 lutego 2020 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie  z następującym porządkiem  obrad:

I. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

II. Przedstawienie  porządku obrad.

III. Przedstawienie protokołów z XVI i XVII sesji Rady Gminy Kodrąb.

IV. Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb  w okresie międzysesyjnym.

V. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

VI. Sprawozdania z wykonania planów pracy komisji stałych Rady Gminy Kodrąb za 2019 rok.

VII. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Kodrąb na 2020 r.;
 2. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kodrąb na 2020 r.;
 3. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Kodrąb na 2020 r.;
 4. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Gminy Kodrąb na 2020r.;
 5. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Kodrąb na 2020 r.;
 6. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Kodrąb na 2020 r.;
 7. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2020 rok;
 8. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/154/16 Rady Gminy Kodrąb z dnia
  19 października 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kodrąb;
 9. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Kodrąb na cele niezwiązane
  z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
 10. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020 – 2024;
 11. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Kodrąb.

VIII. Sprawy różne i wolne wnioski.

IX. Zamknięcie XVIII sesji Rady Gminy Kodrąb.

artykuł nr 2

Zaproszenie na sesję nadzwyczajną, która odbędzie się 17 stycznia 2020 r. o godz.13.00

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571) zwołuję XVII sesję nadzwyczajną Rady Gminy Kodrąb na wniosek Wójta Gminy Kodrąb.

Sesja odbędzie się w dniu 17 stycznia 2020 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie rozpatrzenia skargi na Sołtysa Sołectwa Zakrzew;
 2. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz za odbiór osadów przydomowych oczyszczalni ścieków od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kodrąb.

IV. Zamknięcie XVII sesji Rady Gminy Kodrąb.

artykuł nr 3

Zaproszenie na sesję, która odbędzie się 30 grudnia 2019 r. o godz.9.00

Zgodnie ze Statutem Gminy Kodrąb zapraszam na XVI sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie  z następującym porządkiem  obrad:

I. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

II. Przedstawienie  porządku obrad.

III. Przedstawienie protokołu z XV sesji Rady Gminy Kodrąb.

IV. Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb  w okresie międzysesyjnym.

V. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

VI. Podjęcie uchwał:

1.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2019 – 2027;

2.w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na  2019 rok;

3.w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kodrąb, w roku szkolnym 2019/2020;

4.w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kodrąb na lata 2020 – 2024;

5.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kodrąb na 2020 rok;

6.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kodrąb na 2020 rok.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2020 - 2029.

VIII. Uchwalenie budżetu Gminy Kodrąb na 2020 rok:

a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

b) odczytanie opinii Komisji Rady dotyczących projektu uchwały budżetowej, przy czym opinia Komisji Budżetowej przedstawiana jest jako ostatnia,

c) przedstawienie zmian wprowadzonych przez Wójta do projektu uchwały budżetowej,

d) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

e) dyskusja,

f) głosowanie.

IX. Sprawy różne i wolne wnioski.

X. Zamknięcie XVI sesji Rady Gminy Kodrąb.

artykuł nr 4

Zaproszenie na sesję, która odbędzie się 29 listopada 2019 r. o godz.13.00

Zgodnie ze Statutem Gminy Kodrąb zapraszam na XV sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 29 listopada 2019 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie  z następującym porządkiem  obrad:

I. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

II. Przedstawienie  porządku obrad.

III. Przedstawienie protokołu z XIV sesji Rady Gminy Kodrąb.

IV. Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb  w okresie międzysesyjnym.

V. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

VI. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie dotacji dla Parafii Katolickiej pw. Wszystkich Świętych w Rzejowicach;
 2. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na2019 rok;
 3. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb podatku rolnego w 2020 roku;
 4. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
 5. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
 6. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości;
 7. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/119/19 Rady Gminy Kodrąb z dnia
  30 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy
  w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Kodrąb na lata 2019 – 2024.

VII. Sprawy różne i wolne wnioski.

VIII. Zamknięcie XV sesji Rady Gminy Kodrąb.

artykuł nr 5

Zaproszenie na sesję w dniu 23 października 2019 r.

Zgodnie ze Statutem Gminy Kodrąb zapraszam na XIV sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 30 października 2019 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie  z następującym porządkiem  obrad:

I. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

II. Przedstawienie  porządku obrad.

III. Przedstawienie protokołów z XII, XIII sesji Rady Gminy Kodrąb.

IV. Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb  w okresie międzysesyjnym.

V. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

VI. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu Gminy Kodrąb za pierwsze półrocze
2019 r.

VII. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych jednostek za poprzedni  rok  szkolny oraz informacja o stanie finansów podległych szkół.

VIII. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych oraz osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń.

IX. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2019 – 2027;
 2. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na2019 rok;
 3. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku Sołectwa Kuźnica dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2020 roku;
 4. w sprawie przyjęcia zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Kodrąb;
 5. w sprawie uchwalenia na rok 2020 Programu Współpracy gminy Kodrąb
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 6. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Kodrąb na lata 2019 – 2024.

X. Sprawy różne i wolne wnioski.

XI. Zamknięcie XIV sesji Rady Gminy Kodrąb.