główna zawartość
artykuł nr 1

Zaproszenie na sesję w dniu 22 marca 2019 r.

Zgodnie ze Statutem Gminy Kodrąb zapraszam na VII sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 22 marca 2019 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Kodrębie z następującym porządkiem  obrad:

I.Otwarcie i stwierdzenie quorum.

II.Przedstawienie  porządku obrad.

III.Przedstawienie protokołu z VI sesji Rady Gminy Kodrąb.

IV.Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb  w okresie międzysesyjnym.

V.Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

VI.Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Kodrąb z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok  2018.

VII.Sprawozdanie z działalności  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodrębie za 2018 rok.

VIII.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie Gminy Kodrąb za 2018 rok.

IX.Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Kodrąb na lata 2013-2018
w roku 2018.

X.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kodrębie w 2018 roku.

XI.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kodrąb w 2018 roku.

XII.Podjęcie uchwał:

1)w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego;

2)w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego;

3)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2019 – 2027;

4)w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2019 rok;

5)w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Kodrąb;

6) w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Kodrąb;

7)w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kodrąb w 2019 roku”;

8)w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bugaj – Antopol;

9)w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dmenin;

10)w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Feliksów;

11)w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Florentynów;

12)w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gosławice;

13)w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Józefów;

14)w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Klizin;

15)w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kodrąb;

16)w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Konradów;

17)w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kuźnica;

18)w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipowczyce;

19)w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łagiewniki;

20)w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rzejowice;

21)w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Smotryszów;

22)w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Widawka;

23)w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Malowana;

24)w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zakrzew;

25)w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zapolice;

26)w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żencin;

27)w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków autobusowych na drodze powiatowej
nr 3925E w miejscowości Dmenin.

XIII.Sprawy różne i wolne wnioski.

XIV.Zamknięcie VII sesji Rady Gminy Kodrąb.

artykuł nr 2

Zaproszenie na sesję w dniu 27 lutego 2019r.

Zgodnie ze Statutem Gminy Kodrąb zapraszam na VI sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 27 lutego 2019 r. o godz. 830 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Kodrębie z następującym porządkiem  obrad:

I. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

II. Przedstawienie  porządku obrad.

III. Przedstawienie protokołu z V sesji Rady Gminy Kodrąb.

IV. Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb  w okresie międzysesyjnym.

V. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

VI. Podjęcie uchwał:

1. w sprawie uchylenia uchwały Nr III/11/18 Rady Gminy Kodrąb z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb pożyczki bankowej długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej;

2. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb pożyczki bankowej krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej;

3. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb pożyczki długoterminowej
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;

4. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb pożyczki długoterminowej
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;

5. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2019 – 2027;

6. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na  2019 rok;

7. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego o nadanie urzędowej nazwy miejscowości Przydatki Dmenińskie;

8. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego o zmianę urzędowych nazw miejscowości Rzejowice (kolonia), Teodorów Wielki, Zalesie (część wsi Gosławice), Władysławów, Józefka, Chaba Klizińska, Kopaliny, Brzezinki. 

VII. Sprawy różne i wolne wnioski.

VIII. Zamknięcie VI sesji Rady Gminy Kodrąb.

artykuł nr 3

Zaproszenie na sesję w dniu 25 stycznia 2019r.

Zgodnie ze Statutem Gminy Kodrąb zapraszam na V sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 25 stycznia 2019 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Kodrębie z następującym porządkiem  obrad:

I. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

II. Przedstawienie  porządku obrad.

III. Przedstawienie protokołu z III i IV sesji Rady Gminy Kodrąb.

IV. Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb  w okresie międzysesyjnym.

V. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

VI. Sprawozdania z wykonania planów pracy komisji stałych Rady Gminy Kodrąb za 2018 rok.

VII. Podjęcie uchwał:

1.w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Kodrąb  na 2019 r.;

2.w sprawie zatwierdzenia  planu pracy Komisji Rewizyjnej  Rady Gminy Kodrąb  na 2019 r.;

3.w sprawie zatwierdzenia  planu pracy Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Kodrąb  na 2019 r.;

4.w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Gminy Kodrąb  na 2019  r.;

5.w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji  Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Kodrąb  na 2019 r.;

6.w sprawie  zatwierdzenia  planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Kodrąb  na 2019 r.;

7.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kodrąb na 2019 rok;

8.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kodrąb na 2019 rok;

9.w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bugaj – Antopol;

10.w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dmenin;

11.w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Feliksów;

12.w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Florentynów;

13.w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gosławice;

14.w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Józefów;

15.w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Klizin;

16.w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kodrąb;

17.w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Konradów;

18.w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kuźnica;

19.w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipowczyce;

20.w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łagiewniki;

21.w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rzejowice;

22.w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Smotryszów;

23.w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Widawka;

24.w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Malowana;

25.w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zakrzew;

26.w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zapolice;

27.w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żencin.

VIII. Sprawy różne i wolne wnioski.

IX. Zamknięcie V sesji Rady Gminy Kodrąb.

artykuł nr 4

Zaproszenie na sesję w dniu 28 grudnia 2018r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000,  poz. 1349, poz. 1432) zwołuję IV sesję nadzwyczajną Rady Gminy Kodrąb na wniosek Wójta Gminy Kodrąb.

Sesja odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2018 – 2025;
  2. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na2018 rok;
  3. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;
  4. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;
  5. w sprawie zmiany uchwały Nr II/9/18 Rady Gminy Kodrąb z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady gminy Kodrąb.

IV. Zamknięcie IV sesji Rady Gminy Kodrąb.

artykuł nr 5

Zaproszenie na sesję w dniu 21 grudnia 2018r.

Zgodnie ze Statutem Gminy Kodrąb zapraszam na III sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 21 grudnia 2018 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

 

I. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

II. Przedstawienie  porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy Kodrąb.

IV. Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb  w okresie międzysesyjnym.

V. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

VI. Podjęcie uchwał:

- w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb pożyczki bankowej długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej;

- w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb pożyczki długoterminowej
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2019 - 2027.

VIII. Uchwalenie budżetu Gminy Kodrąb na 2019 rok:

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

- odczytanie opinii Komisji Rady dotyczących projektu uchwały budżetowej, przy czym opinia Komisji Budżetowej przedstawiana jest jako ostatnia,

- przedstawienie zmian wprowadzonych przez Wójta do projektu uchwały budżetowej,

- przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

- dyskusja,

- głosowanie.

IX. Interpelacje i zapytania.

X. Zamknięcie III sesji Rady Gminy Kodrąb.  

  Przewodniczący Rady Gminy Kodrąb

  Grzegorz Wierzbicki