główna zawartość
artykuł nr 1

Przewodniczący Rady Gminy Krężlewski Marek -oświadczenie majątkowe 2006

OŚWIADCZENIE   MAJĄTKOWE

 

RADNEGO GMINY

 

Florentynów,  dnia 11 grudnia 2006r

Uwaga:

1.      osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2.      Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”

3.      Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego małżeńską wspólnością majątkową.

4.      Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i zagranicą

5.      Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6.      W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

 

 

CZĘŚĆ A

 

Ja, niżej podpisany    Marek Jan Krężlewski

Urodzony   26 kwietnia 1952   w  Radomsku

Przewodniczący Rady Gminy Kodrąb

 

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) zgodnie z art. 24h. tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

 

I.

Zasoby pieniężne:

-         środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ................ nie dotyczy

-         środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ....................

-         papiery wartościowe: ................ na kwotę: ....................

II.

1.      Dom o powierzchni 160 m2, o wartości: 100.000 zł,  tytuł prawny: własność

2.      Mieszkanie o powierzchni: 110 m2, o wartości: 50.000 zł,

     tytuł prawny: własność

3.      Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: rolne i sadownicze, powierzchnia: 49 ha

o wartości: 150.000 z ł

rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, przechowalnia owoców z zapleczem socjalnym

tytuł prawny: własność

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: odpowiednio: 20.000 zł  / 3.000 zł.

4.      Inne nieruchomości: działka zabudowana 

powierzchnia:

o wartości: 100 000 zł,

tytuł prawny: wieczysta dzierżawa

 

III.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą te osoby – należy podać liczbę i emitenta udziałów: ................. nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż10% udziałów w spółce:.......................

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....................

2.      Posiadam udziały w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta udziałów:

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....................

 

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby – należy podać liczbę i emitenta akcji: ......................... nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce: .................

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ............

2.      Posiadam akcje w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta akcji:

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....................

 

V.

Nabyłam (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu -  należy podać opis mienia i datę nabycia , od kogo ................ nie dotyczy

 

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności) ........ nie dotyczy

-         osobiście: ............

-         wspólnie z innymi osobami: ................

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...................

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ........................

-         osobiście: ....................

-         wspólnie z innymi osobami: ................

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...................

 

VII.

1.      W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ........... nie dotyczy

-         jestem członkiem zarządu (od kiedy): ..................

-         jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .....................

-         jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...................

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......................

 

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

Ryczałt Przew. RG:                         6 795,00 zł,

Działalność z art. 36 ustawy         10 866,00 zł

Razem                       17 661,00 zł

 

IX.

Składniki mienia ruchomego powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): Polonez Caro Plus – rok produkcji 2000r. o wartości 11 000,00 zł

 

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem, w jakiej wysokości): ................... nie dotyczy

 

 

 

CZĘŚĆ B

INFORMACJE NIEJAWNE

 

Powyższe oświadczenie składam świadomy, iż na podstawie art. 233§1Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

 

 

Florentynów, dnia 11 grudnia  2006r.

Marek Krężlewski

 

artykuł nr 2

Buss Janusz -oświadczenie majątkowe 2006

OŚWIADCZENIE   MAJĄTKOWE

 

RADNEGO GMINY

Wola Malowana,  dnia 20 grudnia  2006 r.

 

Uwaga:

1.      osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2.      Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”

3.      Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego małżeńską wspólnością majątkową.

4.      Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i zagranicą

5.      Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6.      W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

 

 

CZĘŚĆ A

 

Ja, niżej podpisany    Janusz Buss

Urodzony 14 czerwca 1957r. W Kobielach Wielkich

Działalność gospodarcza – właściciel sklepu

 

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) zgodnie z art. 24h. tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

 

I.

Zasoby pieniężne:

-         środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy

-         środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ....................

-         papiery wartościowe: ................ na kwotę: ....................

 

II.

1.      Dom o powierzchni 100 m2, o wartości: 100 000 zł, tytuł prawny: akt własność

2.      Mieszkanie o powierzchni: .... m2, o wartości: ..... tytuł prawny: ...... nie dotyczy

3.      Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: rolne, powierzchnia: 2,70 ha

o wartości: 18 000 zł,

rodzaj zabudowy: mieszany

tytuł prawny:  akt własność

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

P-6 000  zł.  D-2 000 zł.

        4.Inne nieruchomości:

powierzchnia:...........  nie dotyczy

o wartości: ..............

tytuł prawny:.............

 

III.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą te osoby – należy podać liczbę i emitenta udziałów: ........... nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż10% udziałów w spółce:.......................

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....................

2.      Posiadam udziały w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta udziałów:

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....................

 

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby – należy podać liczbę i emitenta akcji: ........ nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce: .................

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ............

2.      Posiadam akcje w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta akcji:

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....................

 

V.

Nabyłam (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu -  należy podać opis mienia i datę nabycia , od kogo ..................... nie dotyczy

 

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności)  zasady ogólne – osoba fizyczna – handel artykułami spożywczo-przemysłowymi

-         osobiście: tak

-         wspólnie z innymi osobami: ................

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości:

 

Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): .nie zarządzam.......................

-         osobiście: ....................

-         wspólnie z innymi osobami: ................

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..nie dotyczy......

 

VII.

1.      W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): .......... nie dotyczy

-         jestem członkiem zarządu (od kiedy): ...............nie jestem

-         jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ................nie jestem

-         jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .............nie jestem

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: ......nie dotyczy

 

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

Z tytułu diet- 1045 zł,

 

IX.

Składniki mienia ruchomego powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): nie posiadam

 

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem, w jakiej wysokości): ................nie dotyczy

 

 

 

CZĘŚĆ B

INFORMCJE NIEJAWNE

 

Powyższe oświadczenie składamy świadomy, iż na podstawie art. 233§1Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

 

 

Wola Malowana, dnia 20 grudnia 2006 r.

 

                                                                                                                      Janusz Buss

 

 

 

 

 

 

 

artykuł nr 3

Cieciura Tadeusz -oświadczenie majątkowe 2006

OŚWIADCZENIE   MAJĄTKOWE

 

RADNEGO GMINY

Teodorów Duży,  dnia 27 grudnia  2006 r.

Uwaga:

1.      osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2.      Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”

3.      Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego małżeńską wspólnością majątkową.

4.      Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i zagranicą

5.      Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6.      W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

 

 

CZĘŚĆ A

 

Ja, niżej podpisany Tadeusz Cieciura

Urodzony  17 maja 1956 w Smotryszowie

Własne gospodarstwo rolne

 

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) zgodnie z art. 24h. tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

 

I.

Zasoby pieniężne:

-         środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ............22 000 zł

-         środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ....................

-         papiery wartościowe: ................ na kwotę: ....................

II.

1.      Dom o powierzchni 109  m2, o wartości: 85 000 zł,  tytuł prawny: współwłasność małżeńska

2.      Mieszkanie o powierzchni: ... m2, o wartości: .... tytuł prawny:..... nie dotyczy

3.      Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: uprawowo- handlowe, powierzchnia: 34,3 ha

o wartości: 313 000 zł,

rodzaj zabudowy: budynki inwentarskie, składowe, garaże

tytuł prawny: współwłasność małżeńska

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: odpowiednio przychód 141 700 zł dochód 38 200 zł

4.      Inne nieruchomości: nie dotyczy

powierzchnia:........... 

o wartości: ..............

tytuł prawny:.............

 

III.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą te osoby – należy podać liczbę i emitenta udziałów: ............ nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż10% udziałów w spółce:.......................

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....................

2.      Posiadam udziały w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta udziałów:

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....................

 

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby – należy podać liczbę i emitenta akcji: ......................... nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce: .................

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ............

2.      Posiadam akcje w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta akcji:

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....................

 

V.

Nabyłam (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu -  należy podać opis mienia i datę nabycia , od kogo ..................... nie dotyczy

 

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności) ........ nie dotyczy

-         osobiście: ............

-         wspólnie z innymi osobami: ................

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...................

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ........................

-         osobiście: ....................

-         wspólnie z innymi osobami: ................

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...................

 

VII.

1.      W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ......... nie dotyczy

-         jestem członkiem zarządu (od kiedy): ..................

-         jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .....................

-         jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...................

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......................

 

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

Dopłaty Bezpośrednie z ARIMR w wysokości 21 000 zł.

IX.

Składniki mienia ruchomego powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):

Samochód osobowy Ford fokus 1,8 TDI 1999r.

Ciągnik rolniczy Mosey  Ferguson 3090  1987r.

Ciągnik rolniczy Zetor 7211  1986r.

 

X.

Zobowiązania  pieniężne  o wartości  powyżej  10 000 złotych,  w  tym  zaciągnięte kredyty  i  pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem, w jakiej wysokości): Kredyt Hipoteczny w wysokości  30 000 zł zaciągnięty w BS Kodrąb na zakup ziarna

 

CZĘŚĆ B

INFORMACJE NIEJAWNE

 

 

Powyższe oświadczenie składam świadomy, iż na podstawie art. 233§1Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

 

 

Teodorów Duży, dnia 27 grudnia  2006 r.

                                                                                                

Tadeusz Cieciura

 

 

 

 

 

 

artykuł nr 4

Czubaj Andrzej -oswiadczenie majątkowe 2006

OŚWIADCZENIE   MAJĄTKOWE

 

RADNEGO GMINY

Dmenin, 19 grudnia  2006 r.

 

Uwaga:

1.      osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2.      Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”

3.      Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego małżeńską wspólnością majątkową.

4.      Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i zagranicą

5.      Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6.      W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

 

 

CZĘŚĆ A

 

Ja, niżej podpisany  Andrzej Jan Czubaj

Urodzony  8 sierpnia 1956r.  w  Radomsku

Rencista

 

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) zgodnie z art. 24h. tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

 

I.

Zasoby pieniężne:

-         środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ........ nie dotyczy

-         środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: .................

-         papiery wartościowe: ................ na kwotę: .................

II.

1.      Dom o powierzchni 110 m2, o wartości: 72 400 zł, tytuł prawny: własność

2.      Mieszkanie o powierzchni: .... m2, o wartości: .... tytuł prawny: ..... nie dotyczy

3.      Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ogólnorolne, powierzchnia: 9,26 ha

o wartości: 50 000 zł,

rodzaj zabudowy: budynki gospodarcze

tytuł prawny: akt własnośći

Z  tego  tytułu  osiągnąłem  w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: P- 25 000  zł.   D-10 000 zł.

4.      Inne nieruchomości: nie dotyczy

powierzchnia:........... 

o wartości: ..............

tytuł prawny:.............

 

III.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą te osoby – należy podać liczbę i emitenta udziałów: .................. nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż10% udziałów w spółce:.......................

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....................

2.      Posiadam udziały w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta udziałów: ................... nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....................

 

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby – należy podać liczbę i emitenta akcji:.......... nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce: .................

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ............

2.      Posiadam akcje w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta akcji: ................. nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ................

 

V.

Nabyłem (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu -  należy podać opis mienia i datę nabycia , od kogo ..................... nie dotyczy

 

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności) ........ nie dotyczy

-         osobiście: ............

-         wspólnie z innymi osobami: ................

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...................

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ........................

-         osobiście: ....................

-         wspólnie z innymi osobami: ................

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...................

 

VII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): .............. nie dotyczy

-         jestem członkiem zarządu (od kiedy): ..................

-         jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .....................

-         jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...................

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......................

 

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

Z tytułu renty chorobowej – 5354,60 zł.

Wynagrodzenie ze stosunku pracy-  6562,20 zł.

Umowa o dzieło zlecenie-  5790,00 zł.

Diety radnego-  1330,00 zł.

 

IX.

Składniki mienia ruchomego powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): nie dotyczy

 

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem, w jakiej wysokości): .............. nie dotyczy

 

 

CZĘŚĆ B

INFORMACJE NIEJAWNE

 

 

Powyższe oświadczenie składam świadomy, iż na podstawie art. 233§1Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

 

 

Dmenin, 19  grudnia 2006 r.

 

Andrzej Czubaj

 

 

 

 

 

 

 

artykuł nr 5

Śliwa Ryszard -oświadczenie majątkowe 2006

OŚWIADCZENIE   MAJĄTKOWE

 

RADNEGO GMINY

 

Kodrąb,  dnia 29 listopada 2006r.

 

Uwaga:

1.      osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2.      Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”

3.      Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego małżeńską wspólnością majątkową.

4.      Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i zagranicą

5.      Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6.      W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

 

 

CZĘŚĆ A

 

Ja, niżej podpisany  Ryszard Śliwa

Urodzony 5 września 1959r. w Rzejowicach

Rolnik- Elektromechanik

 

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) zgodnie z art. 24h. tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

 

I.

Zasoby pieniężne:

-         środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:  nie dotyczy

-         środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ....................

-         papiery wartościowe: ................ na kwotę: ....................

II.

1.      Dom o powierzchni 140 m2, o wartości: 155 000 zł,  tytuł prawny: własność

2.      Mieszkanie o powierzchni: .... m2, o wartości: ..... tytuł prawny: ..... nie dotyczy

3.      Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: uprawno rolne ,handlowa powierzchnia: 9,54 ha

o wartości: 80 000 zł

rodzaj zabudowy: zagrodowa

tytuł prawny: własność

Z  tego  tytułu  osiągnąłem  w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: P - 7 079 zł w tym dopłata z ARiMR-  4 315,19 zł. D – 1 000 zł.

4.      Inne nieruchomości: sklep

powierzchnia: 48 m2 

o wartości:  30 000 zł

tytuł prawny: współwłasność 50% własności z bratem tj. (24m/2 15 000 zł własność odrębna).

 

III.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą te osoby – należy podać liczbę i emitenta udziałów: ..................nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż10% udziałów w spółce:.......................

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....................

2.      Posiadam udziały w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta udziałów:

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....................

 

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby – należy podać liczbę i emitenta akcji: ......................... nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce: .................

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ............

2.      Posiadam akcje w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta akcji:

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....................

 

 

V.

Nabyłam (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu -  należy podać opis mienia i datę nabycia , od kogo ................... nie dotyczy..

 

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności)

-         osobiście: punkt napraw sprzętu AGD

-         wspólnie z innymi osobami: współwłaściciel sklepu  spożywczo-przemysłowego

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: ryczałt-przychód  1076 zł., zasady ogólne: przychód 83153,81 zł. dochód 3428,84 zł.

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ..........nie dotyczy..............

-         osobiście: ....................

-         wspólnie z innymi osobami: ................

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...................

 

VII.

1.      W spółkach handlowych(nazwa, siedziba spółki): ............... nie dotyczy

-         jestem członkiem zarządu (od kiedy): ..................

-         jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .....................

-         jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...................

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......................

 

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

Z tytułu dieta radnego  - 1425

zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego -  490 zł.

Zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie społeczne 3313,96 zł.

 

IX.

Składniki mienia ruchomego powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):

Ursus MF 255 – rok produkcji 1990 o wartości 11 000 zł.

Samochód osobowy Opel Vectra – rok produkcji 1992 o wartości 10 000 zł.

 

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem, w jakiej wysokości): .......................... nie dotyczy

 

 

CZĘŚĆ B

INFORMACJE NIEJAWNE

 

 

Powyższe oświadczenie składam świadomy, iż na podstawie art. 233§1Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

 

 

Kodrąb, dnia 29 listopada 2006r.

Ryszard Śliwa