główna zawartość
artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Marka Krężlewskiego

Załączniki:
2006 41.50 KB
2006 41.00 KB
2009 1.41 MB
2010 1.20 MB
2008 1.23 MB
2006 37.50 KB
artykuł nr 2

Zastawny Zbigniew oś.majątkowe z tyt.zakończenia kadencji

OŚWIADCZENIE   MAJĄTKOWE

 

RADNEGO GMINY

Kodrąb,  dnia 25 sierpnia 2006 r.

 

Uwaga:

1.      osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2.      Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”

3.      Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego małżeńską wspólnością majątkową.

4.      Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i zagranicą

5.      Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6.      W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

 

 

CZĘŚĆ A

 

Ja, niżej podpisany   Zbigniew Lucjan Zastawny

Urodzony   10 listopada 1961r.  w  Sędziejowicach

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 w Radomsku   -   Dyrektor Szkoły

 

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) zgodnie z art. 24h. tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

 

I.

Zasoby pieniężne:

-         środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:. 6000 zł,

-         środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ....................

-         papiery wartościowe: ................ na kwotę: ....................

II.

1.      Dom o powierzchni 180 m2, o wartości: 100 800 zł, tytuł prawny: współwłasność małżeńska

2.      Mieszkanie o powierzchni: .... m2, o wartości: ....tytuł prawny: .... nie dotyczy

3.      Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ogólnorolne, powierzchnia: 11,41 ha

o wartości: 116 400 zł, (grunty z zabudowaniami)

rodzaj zabudowy: budynki gospodarskie

tytuł prawny: współwłasność małżeńska

Z  tego  tytułu  osiągnąłem  w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:  ok. 13 000 zł./4 000 zł.

Inne nieruchomości: nie dotyczy

powierzchnia:........... 

o wartości: ..............

tytuł prawny:.............

 

III.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą te osoby – należy podać liczbę i emitenta udziałów: ............ nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż10% udziałów w spółce:.......................

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....................

2.      Posiadam udziały w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta udziałów:

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....................

 

IV. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby – należy podać liczbę i emitenta akcji: ............. nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce: .................

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ............

2.      Posiadam akcje w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta akcji:

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....................

 

V.

Nabyłam (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu -  należy podać opis mienia i datę nabycia , od kogo ........... nie dotyczy

 

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności) ........ nie dotyczy

-         osobiście: ............

-         wspólnie z innymi osobami: ................

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...................

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ........................

-         osobiście: ....................

-         wspólnie z innymi osobami: ................

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...................

 

VII.

1.      W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ....... nie dotyczy

-         jestem członkiem zarządu (od kiedy): ..................

-         jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .....................

-         jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...................

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......................

 

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

Z tytułu zatrudnienia: 19 460,61 zł.

Z tytułu diety radnego: 950,00   

 

IX.

Składniki mienia ruchomego powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):

 BELARUS MTZ – 82, rok produkcji 1996 o wartości ok. 27 000 zł.

Samochód osobowy FORD-FOCUS-2003 r. o wartości ok. 36 000 zł.

 

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem, w jakiej wysokości): ........... nie dotyczy

 

 

CZĘŚĆ B

INFORMACJE  NIEJAWNE

 

Powyższe oświadczenie składam świadomy, iż na podstawie art. 233§1Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

 

 

Kodrąb, dnia 25 sierpnia 2006r.

Zbigniew Zastawny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

artykuł nr 3

Wieloch Henryk oś.majątkowe z tyt.zakończenia kadencji

OŚWIADCZENIE   MAJĄTKOWE

 

RADNEGO GMINY

Kuźnica,  dnia 20 sierpnia 2006r

Uwaga:

1.      osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2.      Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”

3.      Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego małżeńską wspólnością majątkową.

4.      Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i zagranicą

5.      Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6.      W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

 

 

CZĘŚĆ A

 

Ja, niżej podpisany  Henryk Leszek Wieloch

Urodzony  19 grudnia 1949r.  w Guławach

Własne gospodarstwo rolne

 

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) zgodnie z art. 24h. tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

 

I.

Zasoby pieniężne:

-         środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ....... nie dotyczy

-         środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ....................

-         papiery wartościowe: ................ na kwotę: ....................

II.

1.      Dom o powierzchni 32 m2, o wartości: 15 900 zł, tytuł prawny: własność

2.      Mieszkanie o powierzchni: ..... m2, o wartości: .... tytuł prawny: ...... nie dotyczy

3.      Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ogółnorolne, powierzchnia: 4,12 ha

o wartości: 135 400 zł,

rodzaj zabudowy: budynki gospodarskie

tytuł prawny: własność

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: odpowiednio:17 583 zł./2 167 zł.

4.      Inne nieruchomości: nie dotyczy

powierzchnia:........... 

o wartości: ..............

tytuł prawny:.............

 

III.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą te osoby – należy podać liczbę i emitenta udziałów: ................. nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż10% udziałów w spółce:.......................

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....................

2.      Posiadam udziały w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta udziałów:

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..... nie dotyczy

 

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby – należy podać liczbę i emitenta akcji: ............ nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce: .................

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ............

2.      Posiadam akcje w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta akcji: ................... nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....................

 

V.

Nabyłem (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu -  należy podać opis mienia i datę nabycia , od kogo:

Ziemia- 2,94 ha Urząd Gminy Kodrąb w 1991 r.

Ziemia-0,87 ha darowizna-Lisowski Władysław w 1975 r.

Ziemia-0,31 ha Zakup- Zając Stanisław w 1975 r.

 

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności) ........ nie dotyczy

-         osobiście: ............

-         wspólnie z innymi osobami: ................

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...................

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ........................

-         osobiście: ....................

-         wspólnie z innymi osobami: ................

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...................

 

 

VII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ....... nie dotyczy

-         jestem członkiem zarządu (od kiedy): ..................

-         jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .....................

-         jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...................

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......................

 

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

Z tytułu diety radnego – 665 zł.

 

IX.

Składniki mienia ruchomego powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):

Ciągnik URSUS C-360 – 1989 o wartości 12 000 zł.

Samochód osobowy OPEL VECTRA 200-1996 r. o wartości 10 000 zł.

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem, w jakiej wysokości): .......... nie dotyczy

 

 

CZĘŚĆ B

INFORMACJE NIEJAWNE

 

 

Powyższe oświadczenie składam świadomy, iż na podstawie art. 233§1Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

 

 

Kodrąb dnia 20 sierpnia 2006r.                                                Wieloch Henryk

 

 

 

 

 

 

 

 

artykuł nr 4

Śliwa Ryszard oś.majątkowe z tyt.zakończenia kadencji

OŚWIADCZENIE   MAJĄTKOWE

 

RADNEGO GMINY

 

Kodrąb,  dnia 24 kwietnia 2006r.

 

Uwaga:

1.      osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2.      Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”

3.      Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego małżeńską wspólnością majątkową.

4.      Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i zagranicą

5.      Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6.      W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

 

 

CZĘŚĆ A

 

Ja, niżej podpisany  Ryszard Śliwa

Urodzony 5 września 1959r. w Rzejowicach

Rolnik

 

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) zgodnie z art. 24h. tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

 

I.

Zasoby pieniężne:

-         środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:  nie dotyczy

-         środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ....................

-         papiery wartościowe: ................ na kwotę: ....................

II.

1.      Dom o powierzchni 140 m2, o wartości: 155 000 zł,  tytuł prawny: własność

2.      Mieszkanie o powierzchni: .... m2, o wartości: ..... tytuł prawny: ..... nie dotyczy

3.      Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ogólnorolne, powierzchnia: 9,54 ha

o wartości: 80 000 zł

rodzaj zabudowy: budynki gospodarskie

tytuł prawny: własność

Z  tego  tytułu  osiągnąłem  w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: P - 7 079 zł w tym dopłata z ARiMR-  4 315,19 zł. D – 1 000 zł.

4.      Inne nieruchomości: sklep

powierzchnia: 48 m2 

o wartości:  30 000 zł

tytuł prawny: współwłasność 50% własności z bratem tj. (24m/2 15 000 zł własność odrębna).

 

III.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą te osoby – należy podać liczbę i emitenta udziałów: ..................nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż10% udziałów w spółce:.......................

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....................

2.      Posiadam udziały w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta udziałów:

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....................

 

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby – należy podać liczbę i emitenta akcji: ......................... nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce: .................

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ............

2.      Posiadam akcje w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta akcji:

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....................

 

 

V.

Nabyłam (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu -  należy podać opis mienia i datę nabycia , od kogo ................... nie dotyczy..

 

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności)

-         osobiście: punkt napraw sprzętu AGD

-         wspólnie z innymi osobami: sklep spożywczo-przemysłowy

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: ryczałt-przychód  676 zł., zasady ogólne:przychód 54 522,81 zł. dochód 3545,97 zł.

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ........................

-         osobiście: ....................

-         wspólnie z innymi osobami: ................

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...................

 

VII.

1.      W spółkach handlowych(nazwa, siedziba spółki): ............... nie dotyczy

-         jestem członkiem zarządu (od kiedy): ..................

-         jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .....................

-         jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...................

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......................

 

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

Z tytułu dieta radnego  - 950

zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego -  490 zł.

 

IX.

Składniki mienia ruchomego powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):

Ursus MF 255 – rok produkcji 1990 o wartości 11 000 zł.

Samochód osobowy Opel Vectra – rok produkcji 1992 o wartości 10 000 zł.

 

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem, w jakiej wysokości): .......................... nie dotyczy

 

 

CZĘŚĆ B

INFORMACJE NIEJAWNE

 

 

Powyższe oświadczenie składam świadomy, iż na podstawie art. 233§1Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

 

 

Kodrąb, dnia 24 sierpnia 2006r.

Ryszard Śliwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

artykuł nr 5

Starostecka Teresa oś.majątkowe z tyt.zakończenia kadencji

OŚWIADCZENIE   MAJĄTKOWE

 

RADNEGO GMINY

Dmenin,  dnia 25 sierpnia 2006r.

 

Uwaga:

1.      osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2.      Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”

3.      Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego małżeńską wspólnością majątkową.

4.      Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i zagranicą

5.      Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6.      W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

 

 

CZĘŚĆ A

 

Ja, niżej podpisana   Teresa Jadwiga Starostecka  zd. Jaroniec

Urodzona 1 grudnia 1958r.  w Szczepańcu

Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Kodrębie – wychowawca świetlicy

 

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) zgodnie z art. 24h. tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

 

I.

Zasoby pieniężne:

-         środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:  nie dotyczy,

-         środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ....................

-         papiery wartościowe: ................ na kwotę: ....................

II.

1.      Dom o powierzchni 232 ,05m2, o wartości: 180 000 zł, tytuł prawny: własność

2.      Mieszkanie o powierzchni: .... m2, o wartości:.... tytuł prawny: ......

3.      Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ogólnorolne, powierzchnia:1,70 ha

o wartości: 60 000 zł,

rodzaj zabudowy: budynki gospodarskie

tytuł prawny: własność

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

D-150     P-200 zł.

4.      Inne nieruchomości: nie dotyczy

powierzchnia:........... 

o wartości: ..............

tytuł prawny:.............

 

III.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą te osoby – należy podać liczbę i emitenta udziałów: ............... nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż10% udziałów w spółce:.......................

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....................

2.      Posiadam udziały w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta udziałów:

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....................

 

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby – należy podać liczbę i emitenta akcji: ......... nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce: .................

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: ............

2.      Posiadam akcje w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta akcji:

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....................

 

V.

Nabyłam (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu -  należy podać opis mienia i datę nabycia , od kogo ...... nie dotyczy

 

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności) ........ nie dotyczy

-         osobiście: ............

-         wspólnie z innymi osobami: ................

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...................

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ........................

-         osobiście: ....................

-         wspólnie z innymi osobami: ................

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...................

 

 

VII.

1.      W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

2.      jestem członkiem zarządu (od kiedy): ..................

-         jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .....................

-         jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...................

Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......................

 

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

Praca w ZSG w Kodrębie – 8 111,00 zł.

ryczałt z tytułu pełnionej funkcji wiceprzewodniczącego R.G. – 2  400 zł.

 

IX.

Składniki mienia ruchomego powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): nie posiadam.

 

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem, w jakiej wysokości): ........... nie dotyczy

 

 

 

 

CZĘŚĆ B

INFORMACJE NIEJAWNE

 

Powyższe oświadczenie składam świadoma, iż na podstawie art. 233§1Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

 

 

Dmenin, dnia 25 sierpnia 2006r.

Teresa Starostecka